ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
بحث مخصص
ÃáÍÇä | ÊÑÇäíã | ßÊÈ | ÊÃãáÇÊ | ßäÓíÇÊ | ãÌáÇÊ | ãÞÇáÇÊ | ÈÑÇãÌ
ÞÇáæÇ Úä ÇáãÓíÍ | ÇÓÆáÉ
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ | Ïáíá ÇáãæÇÞÚ | ßäæÒ ÇáÊÓÈíÍ
ÃÎÈÇÑ ãÓíÍíÉ | ÓÊÇáÇíÊ | ÃÞæÇá ÇáÃÈÇÁ | ãæÇåÈ | ÅßáíÑíßíÉ | ÇáÎÏãÉ | ÝíÏíæ | ÞÏíÓíä
May 21, 2019
ÃÎÈÑ ÕÏíÞß Úä ãÓíÍì ÅÌÚá ãÓíÍì ÕÝÍÊß ÇáÑÆíÓíÉ ÕÝÍÉ ãÓíÍì ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáãÌÊãÚ ÇáÞÈØì > ÇÓÆáÉ > Ñßä ÌÏæ ßÑãÔÉ

ÇäÇ äÝÓì ÇÚíÔ ãÚ ÑÈäÇ æÇÍÝÙ ØåÇÑÊì

<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
äÔÑÊ ÈæÇÓØÉ
gedo_karmasha
Search
Date Submitted: 3/25/2008 10:50 pm
Status: Approved Views: 1844
 

ÇäÇ äÝÓì ÇÚíÔ ãÚ ÑÈäÇ æÇÍÝÙ ØåÇÑÊì ÈÓ ÈÔæÝ ãäÇÙÑ ãÔ ÍáæÉ ÈíÈÞÇ ÛÕÈ Úäì æÈÑÌÚ ÇäÏã ÈÚÏåÇ ßÇäì ßäÊ äÇíãÉ ãÔ ÍÇÓÉ ÇäÇ ÈÊÝÑÌ Úáì ÇíÉ ÇäÇ ÊÚÈÇäÉ Çæì íÇÌÏæ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÚãá ÇíÉ ÎÇíÝÉ ãä ÑÈäÇ ÈÓ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÚãá ÇíÉ ßá ãÇ ÇÊÝÑÌ Úáì ÍÇÌÉ ßÏÉ ÇÑÌÚ æÇÕáì ÈÓ ÈÖÚÝ ÈÚÏåÇ ÊÇäì .................ÇÑÌæß ÓÇÚÏíäì íÇÌÏæ æÇØáÈ ãä ÑÈäÇ íÓÇãÍäì
kity

ÊÇßÏì Çäå Çááå íÞÈá ÇáÊæÈÉ æ íÞÈá ßá ÔÎÕ íÑÌÚ Çáíå¡ ÍÊì Çäå ÇáãÓíÍ ÞÓá Úäå Çäå ßÇä ãÍÈ ááÚÔÇÑíä æ ÇáÎØÇÉ ãä ÇÌá ÇÍÊíÇÌåã ááÊæÈå æ ÚØÝå Úáíåã ÝÇááå ÞÏæÓ íßÑå ÇáÎØíÉ áÇäå áÇíæÌÏ Ýíå ÙáãÉ ÇáÈÊå áßäå Ýì äÝÓ ÇáæÞÊ áÇ íÊÎáì Úä ÕäÚÉ íÏíå æÈÇÈå ãÝÊæÍ ÏÇíãÇ áÑÌæÚß

ßÔÝß ááÎØíÉ ÇãÇã Çááå Ýì ÍÖæÑ ÇáÇÈ ÇáßÇåä íÓÇÚÏß æ íÚØíßì ÞæÉ æ äÚãÉ ááÊÛáÈ Úáì ÇáÎØíÉ
ßãÇä áÇÈÏ Çä ÇÍÊÑÓì æ ÇÞØÚì ßá ãÇ íÞæÏß áåÐå ÇáãäÇÙÑ

(ÃóãúËóÇáñ  6 : 27) ÇíÇÎÐ ÇäÓÇä äÇÑÇ Ýí ÍÖäå æ áÇ ÊÍÊÑÞ ËíÇÈå

Çäå ããßä ÊÞÏíÓ ÇáãÕÇÏÑ Ïå¡ íÚäì áæ ÏíÔ ããßä äÔÇåÏ ÞäæÇÊ ãÓíÍíÉ ÈÏáÇ ãäå æ áæ ÇäÊÑäÊ íÈÞì ÈÏá ÇáãæÇÞÚ ÇíÇåÇ äÞÑÇ ßáãÉ ÑÈäÇ æ äÞÏÓ ÇáæÞÊ

ßãÇä ØáÈ ãÚæäå ÑÈäÇ Ýì Çäå íÎáíäÇ äßÑå ÇáÎØíÉ¡ æ Ïå ÔÛá ÑÈäÇ ÈÓ ÇÍäÇ äØáÈ áÇäå ÞÇá

ÃØáÈæÇ ÊÌÏæÇ


<< ÇáãæÖæÚ ÇáÊÇáì ÑÌæÚ áÞÇÆãÉ ÇáãæÇÖíÚ >> ÇáãæÖæÚ ÇáÓÇÈÞ >>  
ÅÊÕá ÈãæÞÚ ãÓíÍì | ãä äÍä | ÓíÇÓÉ ãæÞÚ ãÓíÍì
Copyright © 2008 Masi7i.com. All rights reserved.
Site Designed By Egygo.net, Managed by M3webz.com forWeb Design Egypt