ÇáÕÝÍÉ ÇáÑÆíÓíÉ
بحث مخصص
ÃáÍÇä | ÊÑÇäíã | ßÊÈ | ÊÃãáÇÊ | ßäÓíÇÊ | ãÌáÇÊ | ãÞÇáÇÊ | ÈÑÇãÌ
ÞÇáæÇ Úä ÇáãÓíÍ | ÇÓÆáÉ
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ | Ïáíá ÇáãæÇÞÚ | ßäæÒ ÇáÊÓÈíÍ
ÃÎÈÇÑ ãÓíÍíÉ | ÓÊÇáÇíÊ | ÃÞæÇá ÇáÃÈÇÁ | ãæÇåÈ | ÅßáíÑíßíÉ | ÇáÎÏãÉ | ÝíÏíæ | ÞÏíÓíä
October 15, 2019
ÃÎÈÑ ÕÏíÞß Úä ãÓíÍì ÅÌÚá ãÓíÍì ÕÝÍÊß ÇáÑÆíÓíÉ ÕÝÍÉ ãÓíÍì ÇáÑÆíÓíÉ
ÇáãÌÊãÚ ÇáÞÈØì > ÇÓÆáÉ > Ñßä ÌÏæ ßÑãÔÉ

Ñßä ÌÏæ ßÑãÔÉ æ ãÔÇßá ÇáÔÈÇÈ

ÌÏæ ßÑãÔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ
ãÔ ÚÇÑÝ ßá ÍÇÌÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ
ÔÚÑå ÇáÇÈíÖ ÎÈÑÉ æ ÃÓÊÐÉ
ÝÖÝÖ áå åíßæä ÚäÏå ÇáÍá
ÃÕáå ãÏÑÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ

 

 ÃÑÓá ÓÄÇáß áÌÏæ ßÑãÔÉ

ÅÈÍË Ýì ÇáãæÇÖíÚ ÇáãäÔæÑÉ

ãÔ ãÊæÝÞíä Ýì ÔÞÞ ßÊíÑÉ ÈÊíÌì Ïì ÚáÇãÉ Çä ÑÈäÇ ãÔ ÚÇæÒäÇ áÈÚÖ

ÇÐíß íÇÌÏæ ÇÊãäì ãä ÇáÑÈ íÓæÚ Çäß Êßæä ÈÎíÑ ¡ æÑÈäÇ íÈÇÑß ÊÚÈß ãÚÇäÇ ÈÌÏ Ïì ÝßÑÉ ÍáæÉ ÌÏÇ ¡ ÇäÇ ÔÇÑßÊ ãÚÇß ÞÈá ßÏÉ ÈãÔßáÊì ÈÓ ÇäÊ ãÔ ÑÏíÊ ÚáíÇ¡ ÈÕ íÇ ÌÏæ ÇäÇ ãÑÊÈØÉ ÈÅäÓÇä ÈíÍÈäì ÌÏÇ ÌÏÇ ÌÏÇ æÇäÇ ÈÍÈå ÌÏÇð ÈÓ åæ ÈíÍÈäì ÇßÊÑ ¡ æÇÍäÇ ÈäÕáì ßÊíííííÑ ááÑÈ íÓæÚ Çä íÙåÑ ÅÑÇÏÊå æãÔíÆÊå Ýì ÚáÇÞÊäÇ ÏíÉ æÈäÊãäì Çäå íßæä ÑÇÖì ÚäåÇ æÚääÇ ¡ æÇÍäÇ ãÊÝÇåãíä Çæì æãÔ ÚäÏäÇ Çì ãÔÇßá Ýì äÝæÓäÇ ãä ÇáãæÖæÚ ÏÉ ¡ ÈÓ ÇáãÔßáÉ ãÔßáÉ ÇáÔÞÉ ÝÇäÇ ÈÓÃá åá ÊÇÎíÑ ÇáÔÞÉ æÇääÇ ãÔ ãÊæÝÞíä Ýì ÔÞÞ ßÊíÑÉ ÈÊíÌì Ïì ÚáÇãÉ Çä ÑÈäÇ ãÔ ÚÇæÒäÇ áÈÚÖ ãÚ ÇáÚáã Çäå ãÔ íÞÏÑ íÓÊÛäì Úäì æÈÕÑÇÍÉæáÇ ÇäÇ . æäÞØÉ ÊÇäíÉ ÈØáÈåÇ ãäß æÇÑÌæß ÊÑÏ ÚáíÇ íÇ ÌÏæ ÚÔÇä ÎÇØÑ ÍÈíÈäÇ ÇáÑÈ íÓæÚ ãÍÊÇÌÉ áÕáÇÊß Çæì æÇäß ÊäÕÍäì áæ áíß Çì äÕíÍÉ Ýì ãæÖæÚì ÏÉ ¡ ÇäÇ ÈÔßÑß Çæì íÇ ÌÏæ
mera-e


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

æÇÑíÏ Çä Çßæä ÑÇåÈÇ æÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ åá ÏÇ ÝßÑ ØÇíÔ

ÇäÇ ÔÇÈ Ýì20 ãä ÚãÑì æÒÑÊ ÏíÑ ÇáÈÑÇãæÓ ßÐÇ ãÑå æáíÇ ÚáÇÞå ãÚ ÑÇåÈ ãä åäÇß ßæíÓå æÌÇáì ÝßÑ ÇáÑåÈäå æÇÑíÏ Çä Çßæä ÑÇåÈÇ æÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ åá ÏÇ ÝßÑ ØÇíÔ æáÇ áÇ¿ãÚ ÇáÚáã Çäì ÎÇÏã æÈÍÈ ÇáÇáÍÇä Çæì æÊßáãÊ ãÚ ÇáÑåÈ æÞÇáì Çááì Ýíå ÇáÎíÑ íÞÏãå ÑÈäÇ ÇÑÌæ ÇáÑÏ ÈÓÑÚå æÈãæÖæÚíå ÔÏíÏå áÇä ÏÇ ÞÑÇÑ ãÕíÑì
peter


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÈÎÇÝ ÚáíåÇÌÏÇ æåí ßãÇä ÈÊÎÇÝ Úáí æÍäæäÉ Úáí ÌÏÇ ÌÏÇ

ÇÔßÑ ÑÈäÇ Úáì Çäå Ýíå ãæÞÚ Òí ÇáãæÞÚ ÇáÑÇÆÚ Ïå æÑÈäÇ íÈÇÑß Ýíßã æíÞæíßã.. ÇáãæÖæÚ: ÇäÇ ÔÇÈ 23 ÓäÉ Ýí ÈßÇáæÑíæÓ ÊÌÇÑÉ ÇáÓäÉ Ïí æÈÍÈ ÝÊÇÉ æåí ÓäåÇ 18 ÓäÉ æåí ãÚí Ýí ÇáÎÏãÉ "ÎÏãÉ ÇáãÑÖì" æåí ßãÇä ÈÊÍÈäí æãÊÝÇåãíä ÌÏÇ ØÈÇÚäÇ ÊÞÑíÈÇ æÇÍÏÉ æãÊÝÞíä ÌÏÇæÊÝßíÑí äÇÍíÊåÇ ØÇåÑ ÌÏÇ æÇáÇåã Çäí ÈÎÇÝ ÚáíåÇÌÏÇ æåí ßãÇä ÈÊÎÇÝ Úáí æÍäæäÉ Úáí ÌÏÇ ÌÏÇ æÇÊÝÞäÇ Çäí åÇÊÞÏã áåÇ ÈÚÏ ÓäÊíä ãä ÏáæÞÊí ÚáÔÇä Çßæä ÎáÕÊ ÇáÌíÔ æÇÔÊÛáÊ ÓäÉ æÇÍÏÉ æÇÎØÈåÇ æÓäÊíä ßãÇä æäÑÊÈØ ÚáÔÇä Çßæä ÑÊÈÊ ÇãæÑí æÇßæä ÞÇÏÑ Çäí ÇÕÑÝ ÚáíåÇ.. Ýåá åäÇß Çí äÕÇÆÍ ÊäÕÍäÇ ÈåÇ¿¿ "Úáì ÝßÑÉ ÇÎÊåÇ ãÚÇäÇ Ýí ÇáÎÏãÉ æÚÇÑÝÉ ßá ÍÇÌÉ
ÚãÇÏ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇÑÍãäì íÇááå ßÚÙíã ÑÍãÊß

ÇäÇ Çæá ãÑå ÇÏÎá åäÇ æÚÑÝÊ ÇáãæÞÚ æÇäÇ ÈÈÍË Úä ÊÑÇäíã æáÞíÊ Ñßä ÌÏæ áíÇ ÑÌÇÁ Çæ ÊæÓá Çäß ÊÑÏ ÚáíÇ åäÇ Çæ Úáí ÇáÇíãíá áÇäí ÈÌÏ ÊÚÈÇä ÊÚÈÇä ÇäÇ ÔÇÈ ÚãÑí 29Óäå ãÊÌæÒ æÚäÏí ØÝá æáßäí ÛÑÞÇä Ýí ÇáÎØíå æãÔ ÞÇÏÑ ÇÈØá ÑÛã Çäí ÚÇÑÝ Çäå ßÏå ÍÑÇã áßäí ãÔ ÞÇÏÑ æßá ãÑå ÇÚãá ÇáÎØíå æÈÚÏåÇ ÇäÏã Çäí ÚãáÊåÇ áßä ÈÑÌÚ ÇÚãáåÇ ÊÇäí æßãÇä ÈÏæÑ ÇÒÇí ÇáÇÞí ÇáÎØíå Ïí ÚáÔÇä ÇÚãáåÊ Úáí ÝßÑå ÎØíÊí åí ÒäÇ æÈÑÛã Çäí ãÊÌæÒ ãä ÇäÓÇäå Úáí ÞÏÑ ÚÇáí ãä ÇáÌãÇá áßäí ãÔ ÚÇÑÝ áíå ÇäÇ ÍÇÈÈ ÇáÍØíå æÍÇÈÈ ßá íæã ÇáÊÛííÑ ÈÇäÓÇäå ÊÇäíå ÇÑÌæß ÇäÇ ÊÚÈÇä æãÔ ÚÇíÒ ÇÚãá ßÏåå ÇÑÌæß ÝíÏäí æÞæáí ÇÚãá Çíå ãÚ ãÑÇÚÇå Çäí ÈÌÏ ÚÇÑÝ Çä Ïå ÛáØ æÈÒÚá Þæí ãä äÝÓí æÇÞæá Ïí ÇÎÑ ãÑå áßä ÈÑÌÚ ÊÇäí ááæÍá æíÇÑíÊ ãÊäÓÇäíÔ
æ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

Çáì ÇãíÑÉ ÇáÇÍÒÇä

     ÃæáÇ ÇäÇ ãÕÏÞß ÊãÇãÇ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

To lala

áÇÒã ÊÞØÚì ÚáÇÞÊß Èíå ÝæÑÇ Çì ÔÑßÉ ááäæÑ ãÚ ÇáÙáãÉ Çæ ÇÈäÇÁ Çááå ãÚ ÈáíÚÇá íÚäì ãÚ ÇáÔíØÇä ÇæÚì ÊÞæáì ãÔ ÞÇÏÑÉ æÇáßáÇã ÇáÝÇÖì áÃäå Ýì ÇáäåÇíÉ ÇáÍÈ Ïå åíÈÞì ÞÕÇÏ ÍÈß áÑÈäÇ íÇ ÊÎÊÇÑì ÇáãÓíÍ íÇ ÊÎÊÇÑì ÇáÔÇÈ Ïå Çááì åæå ÇÕáÇ ãÔ ÇÈä ááãÓíÍ æ ÈíÖÍß Úáíßì ÇæÚì ÊÎáì ÇáÔíØÇä íÖÍß Úáíßì æ íÞæáß Çäå ÈíÍÈß æ ÈíÎÇÝ Úáíßì ÓãÚäÇ ÇáÇÝ ÇáÞÕÕ æ ÇáäÊíÌÉ æÇÍÏÉ åì Çäß Ýì ÇáäåÇíÉ ÍÊÓíÈì ÇáãÓíÍ æ ÊÛÑÞì Ýì æÍá ÇáÎØíÉ æ ÓÇÚÊåÇ ÇáãæÖæÚ åíÈÞì ÕÚÈ ÇáÊÎáÕ ãäå æ ÇäÊì Úáì ÇáÈÑ ÇÞØÚì ßá Õáå Èíå æ ÚÑÝì ÇÈ ÇÚÊÑÇÝß ÈÇáãæÖæÚ æ Çì ÎÇÏã ßÈíÑ Ýì ßäíÓÊß

<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÈßÑÉ äÝÓí áÇäí ÖÚíÝÉ ÏÇíãÇ

ÇÒíß íÇ ÌÏæ ÇäÇ ÇÓãí ÑæÒÇ ÚãÑí 22ÓäÉ ÇäÇ ßÊÈÊáß Úáí Çíãíá ÇÎÊí ÈÓ ÇäÊ ãÑÏÊÔ ÚáíÇ áÇäí ãßäÊÔ ÚãáÊ Çíãíá áäÝÓì ÇäÇ íÇÌÏæ ÔÎÕíÉ ãåÒæÒÉ æÖÚíÝÉ ÈßÑÉ äÝÓí áÇäí ÖÚíÝÉ ÏÇíãÇ Çáæã Çãí æÇÈæíÇ áÇäí ÈÍÓ Çä åãÇ ÇáÓÈÈ ÇäÇ íÇ ÌÏæ ãÍÈØÉ æãÚäÏíÔ Çãá Ýí Çí ÍÇÌÉ ÍÇæáÊ ÇÛíÑ äÝÓí áßäí ÝÔáÊ ÇäÇ ÇÏíáí ãÏÉ Úáí ÇáÍÇá Ïå íÇÑíÊ íÇÌÏæ ÊÞæáí ÇÚãá Çíå íÇÑíÊ íÇÌÏæ ÊÑÏÚáíÇ ÇáãÑå Ïì ÚáÔÇä ÎÇØÑ ÑÈäÇ áÇäì ÊÚÈÇäÉ
ÈäÊß ÑæÒÇ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

åá ÇÚãÇáì ßãÓíÍì åì ÊÈÔíÑ áÇÓã ÇáãÓíÍ

åá ÇÚãÇáì ßãÓíÍì åì ÊÈÔíÑ áÇÓã ÇáãÓíÍ
romashokry


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇäÇ äÝÓì ÇÚíÔ ãÚ ÑÈäÇ æÇÍÝÙ ØåÇÑÊì

ÇäÇ äÝÓì ÇÚíÔ ãÚ ÑÈäÇ æÇÍÝÙ ØåÇÑÊì ÈÓ ÈÔæÝ ãäÇÙÑ ãÔ ÍáæÉ ÈíÈÞÇ ÛÕÈ Úäì æÈÑÌÚ ÇäÏã ÈÚÏåÇ ßÇäì ßäÊ äÇíãÉ ãÔ ÍÇÓÉ ÇäÇ ÈÊÝÑÌ Úáì ÇíÉ ÇäÇ ÊÚÈÇäÉ Çæì íÇÌÏæ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÚãá ÇíÉ ÎÇíÝÉ ãä ÑÈäÇ ÈÓ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÚãá ÇíÉ ßá ãÇ ÇÊÝÑÌ Úáì ÍÇÌÉ ßÏÉ ÇÑÌÚ æÇÕáì ÈÓ ÈÖÚÝ ÈÚÏåÇ ÊÇäì .................ÇÑÌæß ÓÇÚÏíäì íÇÌÏæ æÇØáÈ ãä ÑÈäÇ íÓÇãÍäì
kity


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

íÇ Ïæß

ana 2awel mara baktebkalk ya gedo we 3andi as2ala keter we 3andy kman mshakel keter 2awel 7aga 3az a2a2olak 3aleha eny t3ban awy fe 7ayaty elro7ya law sma7t salely keter awy bzat fe elkolya ana fe kolyt asnan must university


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇäÇ ãä ÚÇÆáÉ ãÝßßÉ

ÃäÇ ÈäÊ ÚäÏí 31 Óäå ãÊÒæÌÉ ãäÐ 8 ÓäæÇÊ ÚäÏí ãÔÇßá ãÚ ÒæÌí ÈÓÈÈ ÇáãÇÏí æÇáÌäÓ áÇ ÃÍÈ ÃÌÊãÚ ãÚå æáÇä ÊÒæÌåæ ÈÓÈÈ ÇáåÑæÈ ãä ÇáãÔÇßá Ããí æ ÃÈí æÈÓÈÈ ÎÇáÊí ÇáÊí ÑÝÖÊ ÒæÌí ãä ÃÈäå ÇáÐí ßÇä íÍÈäí æÃÍÈå ßËíÑÇ æáÇä ßæäÊ ãä ÚÇÆáÉ ãÝßßÉ æßæäÊ ÃÚíÔ ãÚ Ããí áÝÊÑÉ ØæíáÉ 15ÓäÉ áßä ßæäÊ Úáí ÇÊÕÇá áÃÎÐ ãÕÇÑíÝ ÇáÏÑÇÓÉ ÝÞØ æáÇä ÃÈí ßÇä ÃßÈÑ ãä Ããí È 15 Óäå æßÇä ßÇÝíÝ æáßäå íÍÈ ÇáÔÛá ãáÇÍÙÉ ÍÇáíÇ ãÊæÝí ãäÐ5 ÓäæÇÊ æÚáí ÝßÑÉ ÃÈí åæ ÇáíÌÇÈáí ÒæÌí ÃÚãá Ãíå æÃäÇ ßá íæã ÎäíÞÉ ãÚ ÒæÌí æÚäÏí ØÝáíä ÇáÈäÊ 7 ÓäæÇÊ æÇáæáÏ 4 ÓäæÇÊ æÒæÌí36 ÓäÉ ãÇÐÇÃÝÚá íÇ ÌÏæ ßÑãÔÉ
 123456


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

æáßäÉ ÇÓÊÛá ÍÈí áÉ æÇÎØÇäÇ æáßäí ãÇÒáÊ ÚÐÑÇÁ

ÌÏæ ßÑãÔÉ ÇäÇ ÍÈíÊ æÇÍÏ Çæí áãÏÉ 4 Óäíä æåæ ßÇä ÈíÊÞÑÈ ãäí ÈÓ ÚáÔÇä ÇäÇ ÇßÈÑ ãäÉ ÈÚÏ Úäí æÍÈ æÇÍÏÉ ÊÇäíÉ æÊÇáÊÉ æáã íÑÊÈØ ÈÇí ãäåã ÍÇæáÊ ÇÊÞÑÈ ÇáíÉ ÈÚÏ ÝÔáÉ æáßäÉ ÇÓÊÛá ÍÈí áÉ æÇÎØÇäÇ æáßäí ãÇÒáÊ ÚÐÑÇÁ ÌÏæ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÚãá ÇíÉ ÍÇæáÊ ÇÈÚÏ ÚäÉ æáßäÉ íßáãäí æÇÍíÇäÇ åæ íÈÚÏ æÇäÇ ÇßáãÉ æåæ ßÇáØÝá ÈíÔÎØ ÝíÉ æíÖÑÈäí æÇäÇ ßãÇä ÎÏäÇ Úáí ÈÚÖ Çæí ÈÓ ßá ãÇÇßáãÉ Ýí ÇäÉ íÊÞÏã áí ãíÑÖÇÔ æíÞæáí ÇÍÈß ÇÉ ÇÌæÒß áÇ ãÇÎÏÔ æÇÍÏÉ ÇßÈÑ ãäí Úáí ÝßÑÉ íÇ ÌÏæ ÇäÇ ÍÇæáÊ ÇÞäÚÉ Çä ãæÖæÚ ÇáÓä ãÔ ãÞíÇÓ áÇä Ýí äÇÓ ßÊíÑÉ ÇÚÑÝåã æÇáÝÑÞ ÇßÈÑ ãä ÇáÝÑÞ Çááí ÈäÇ ãÔ ãÞÊäÚ æÓÇÚÇÊ íÈÞí ßæíÓ æÊÇäí Èæã ÇáÞíÉ ãÊÛíÑ æÈíßáãäí æÍÔ æÇäÇ ßãÇä ÇÖØÑ ÇßáãÉ æÍÔ æÚáí ÝßÑÉ íÇ ÌÏæ ÇäÇ Ôßáí Íáæ æíÈÇä Çäí ÇÕÛÑ ãäÉ æãÇÞæáßÔ íÇ ÌÏæ ÇÏ ÇíÉ ÇäÇ ãÓÊÍãáÇÉ æÇäÇ ÈÎÏã ÈÓ ÇáãæÖæÚ ÏÉ ÈíÈÚÏäí ÔæíÉ ÈÓ ÇäÇ ÈÍÇæá ãÇÈÚÏÔ Úä ÑÈäÇ æÏÇíãÇ ÈßáãÉ æÇäÇ Ýí ÇáÔÛá æÇØáÈ ãäÉ íÏÎá æíÍÓä ÇÎáÇÞÉ æíåÏíÉ ÈÓ íÇÌÏæ ÇäÇ ßáãÊ ÇÈ ÇÚÊÑÇÝí ÝÍßã ÚáíÇ Çäí ãßáãæÔ æáæ ßáãäí ÇÞæáÉ íÊÞÏã áí æáæ ãßäÔ íÈÞí ãÔ åßáãÉ ÊÇäí ÇäÇ íÇ ÌÏæ æÍíÏÉ æãáíÔ ÇÈ Çæ Çã æÇáÔÛá ãÎáíäí ãÔ ÈÚãá ÚáÇÞÇÊ ÎÇáÕ æáæ ÈÇÞíÊ áæÍÏí åÌää æÇÎí ãÔ ãÊÝÇåã ãÚÇíÇ æÇÎÊí Ýí ßæßÈ ÊÇäí æßáåã ßÈÇÑ æÇäÇ ãÔ áÇÞíÉ äÝÓí æÈÊÚÞÏ áãÇ íÔæÝåã ÇÞÏÇãí æÇÍÓ Çä ãÓÊÞÈáí åíßæä ßÏÉ ÇäÇ íÇÌÏæ ÈíÊÞÏã áíÉ äÇÓ ÈÓ ÇäÇ ãÔ ÍÇÓÉ ÈÇí ÇäÌÐÇÈ áÇí ÍÏ æßãÇä ãÔ ãäÇÓÈíä ÇäÇ íÇÌÏæ ßá íæã ÈÈßí æÓÇÚÇÊ ÈÈßí æÇäÇ ãÇÔíÉ ÛÕÈ Úäí íÇ ÌÏæ ÇäÇ ãÊÖÇíÞÉ æÍíÑÇäÉ æÓÇÚÇÊ ßÊíÑÉ ÇÊãäí ÇáãæÊ æÈÚíÔ ÍíÇÊí ÈÇáÚÇÝíÉ æÓÇÚÇÊ ÈÈÞí ãÔ ØÇíÞÉ ÇáÏäíÇ æáãÇ íÊÕá Èí ÇáÏäíÇ ÇáÞÇåÇ ÖÍßÊ ÇÌæß íÇÌÏæ ãÇÊÞæáíÔ ÇÓíÈÉ ÇäÇ ÚÇæÒÉ ÑÈäÇ íÞÑÈäÇ ãä ÈÚÖ æíåÏíÉ Õáí ãÚÇíÇ æÈíÞæáæÇ Çä ÑÈäÇ Íäíä ÇäÇ ÚÇæÒÇÉ íÊÍää ÚáíÇ áÇäí ãÖÇíÞÉ æãÎäæÞÉ æãÇÊÞæáíÔ Çäí ÈÔÑØ Úáí ÑÈäÇ áÇ ÈÓ Ýíä ÇáãäÇÓÈ Çááí ÈÚÊÉ æÇäÇ ÞæáÊ áÇ ÇÑÌæß ÑÏ ÚáíÇ ÇÚãá ÇíÉ ÇÕÈÑ ÚáíÉ ÊÇäí æáÇ ÇíÉ ÇÑÌæß íÇ ÌÏæ ÑÏ ÚáíÇ áÇäí ÈãææææææææææææææÊ
nado


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ãÎØæÈÉ áæÇÍÏ æ ÈÍÈ æÇÍÏ ÊÇäì

ÇæáÇ ÇäÇ ÈäÊ ÚäÏì 19 ÓäÉ æäÕÝ ÇÊÎØÈÊ áæÇÍÏ ÇßÈÑ ãäì ÈÚÔÑ Óäíä ãÔßáÊì åì ÇæáÇ :ÇäÇ ßäÊ ÈÍÈ ÔÎÕ ÇßÈÑ ãäì È 3 Óäíä ÇÓãå ....ÈäÍÈ ÈÚÖ ÈÌäæä ÈÓ ãÔßáÊå ÍÇÌÉ Çäå æÇÎÏ ÏÈáæã æßãÇä ÔÛÇá....ÇãÇ ÎØíÈì ÇÓãå ...æÇÎÏ áíÓÇäÓ ÇÏÇÈ æÏÈáæãÉ Ýì ÇááÛÉ ....æßãÇä ÚíáÊå ãÓÊæíÇÊ æÔÛÇá Ýí ÔÑßÉ.......ßá Ïå ãÔ ãåã Çáãåã ÇäÇ ÇÊÎØÈÊáå ãä ...æáßä ÞÈá ãÇ ÇÊÎØÈ .....Çááì ÈÍÈå áãÇ ÚÑÝ Çä æÇÍÏ ãÊÞÏãáì åæ ÇÊÞÏã æáãÇ ÞæáÊáå Çäß åÊÊÑÝÖ ÚáÔÇä ÔÛáÇäÊß ÞÇáì ÎáÇÕ ÇäÇ åÔÊÛá Ýí ÔÑßÉ .....æÇáÊÚáíã ÇäÇ åÞÏã Ýí ÇáÌÇãÚÉ ..... æÝÚáÇ Úãá Ïå ßáå æÞÏã Ýí ÇáßáíÉ áßä ÈÇÈÇ ßÇä ãÊÍãÓ ....ÇßÊÑ æÚíáÊå æÈÇáÝÚá ÇÊÎØÈÊ .....Çááí ÊÚÇÈäì Çæì ÏáæÞÊì æãÔßáÊì ßáåÇ Çä ....ÈíÊßáã Úáí ÇáÌÓÏ ßÊíÑ ÇßÊÑ ãä ÇáÑæÍ æÍÇÓÉ Çäå ãÔ ÈíÝßÑ ÛíÑ Ýí ÇáÌÓÏ Ïå ÇæáÇ æËÇäíÇ ÇáãÇ ÈíÌì ÇáÈíÊ ãÇ ÈíßæäÔ ÚÇíÒ ÛíÑ íÈæÓäì æíÍÖäì æÈÇáÝÚá Ïå ÍÕá ÛÕÈ Úäì ÊÕæÑ íÇ ÌÏæ ãä ÇÓÈæÚíä ÎØæÈÉ Úãá ßÏÉ ÛíÑ Çäì áãÇ Èßæä ãÚÇå Ýí Çì ãßÇä ÈÈíÞí ÎÇíÝÉ íÚãá Çì ÍÇÌÉ æÏå ßáå ßæã æÇäì áÓÉ ÈÍÈ ....Ïå ßæã ÊÇäì æåæ áÓÉ ãÓÊäíäì æÝÚáÇ .....ãæÌæÏ Ýí ÞáÈí ãÔ ÞÇÏÑÉ ÇäÓÇå æáÇ .....ÈÊÕÑÝÇÊå Ïì ÞÇÏÑ íäÓíäì ....áÇä .....ÝÚáÇ ÈíÎÇÝ ÚáíÇ ÈãÚäì ÇáßáãÉ æáæ Ýí ÍÇÌÉ ßÇäÊ ÊÍÕá Òì Çááì ÍÕáÊ ÈíäÇ Ïå ßÇä ãä ßÊÑ ÍÈäÇ æÇÔÊíÇÞäÇ áßä ãÔ ÚáÔÇä ÇáÌÓÏ Òì ãÇ ....ÈíÚãá æÈÍÓ ÇæÞÇÊ ßÊíÑ Çäå ÈíÍÈäì áÌÓÏì æáÇäì ÍÓäÉ ÇáÔßá æÏå Çæá ÍÇÌÉ ÌÐÈÊ .....ÝíÇ áãÇ Ìå íÊÞÏã ãÚ ÇáÚáã Çä ÇÍäÇ ÚãáäÇ äÕÝ Çßáíá æÏå ßá Çááì ÊÇÚÈäì ÊÕÑÝÇÊ .....æÇä .....áÓÉ ÈÍÈå æãÔ ÞÇÏÑÉ ÇäÓÇå æÇäå Úãá ßá ÇáãÓÊÍíá ÚáÔÇäì
ãíã


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

æÇåáåÇ ãÔ ãæÝÞíä

ÇäÇ ÈÍÈ æÈäÊ æåí ÈÊÍÈäí æÇÍäÇ ÇáËäíä Ýí äÝÓ ÇáÓä æÇåáåÇ ãÔ ãæÝÞíä ÇáÇääÇ ãä äÝÓ ÇáÓä æÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÚãá Çå
ãíäÇ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÎØíÉ ÇáÒäÇ ãÚ ÇáäÝÓ

ÎØíÉ ÇáÒäÇ ãÚ ÇáäÝÓ íÚÇÝÈ ÚáíåÇ ãËá Çì ÎØíÉ¿ æåá Çááå íÛÝÑ áäÇ ÎØíÉ áã äÚÊÑÝ ÈåÇ ááÃÈ ÇáßÇåä¿ áßä äÚÊÑÝ ÇãÇãå æäÊæÈ ÚäåÇ¿ æÇÐÇ ÊæÈäÇ æÑÌÚäÇ ÇÎØÃäÇ äÝÓ ÇáÎØíÉ ãÑÉ Çæ ÇßËÑ Ýåá ÇáãÓíÍ ããßä Çä íÛÝÑåÇ¿
 åÜÜ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

Çáì ÇãíÑÉ ÇáÇÍÒÇä

ÇäÇ ÒÚáÇäÉ ãäß íÇÌÏæ Çæìììììììììì ÇäÇ Çááì ÓÇáÊß ÓæÇá ÕÚÈ æãÑÏÊÔ ÚáÔÇä ÎÇØÑ ÇáãÓíÍ ÑÏ ÚáíÇ ÌÏæ ÑÏ ÚáíÇ ÇäÇ ãÖÇíÞÉ ÍÊì áæ åÊÑÏ ÚáíÇ ÇäÇ ÈÓ æãÔ åÊääÔÑ ÇáÇÓÊÝÓÇÑ ÇäÇ ÚÇÑÝÉ ÓæÇáì ÕÚÈ ÈÓ ÇÑÌæß íÇ ÌÏæ ÑÏ æáæ ãÇßäÔ æÕáì Þæáì æÇäÇ ÇÈÚÊå ÊÇäì
 ÇãíÑÉ ÇáÇÍÒÇä


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

áÇ ÇÍÈå æ áÇ íÚÌÈäì Ôßáå ÈÇáãÑÉ

ÇäÇ ÝÊÇÉ ÚãÑì 24 ÓäÉ ãÎØæÈÉ áÔÇÈ Ýí ÇáËáÇËíä ÇäÇ áã ÇÍÈÉ æáÇ ÇÑíÏ ÓãÇÚ ÇÓãå ãÚ Çäå ÇäÓÇä ØíÈ áÇäì ÇÔÚÑ Çäì ÇÞá ãä ÒãíáÇÊí áÇäå ÊÚáíãå ÇÞá æÇãßÇäíÇÊå ãÊæÓØÉ Ðáß Çáì ÌÇäÈ Çääì ÛíÑ ãÚÌÈÉ ÈÔßáÉ ÈÇáãÑÉ æÚáì ÇáÑÛã ãä Çä ßá ÇáäÇÓ ÊãÊÏÍ Ýì ÇÎáÇÞå ÇáÇ Çäí ÛíÑ ãÚÌÈÉ ÈÇÓáæÈå æåæ áã íßáãäì ßËíÑÇ Ýì ÇáÊáíÝæä áÈÚÏ ÇáãÓÇÝÉ ßãÇ Çääì áã ÇÑÇå ÇßËÑ ãä ãÑÊíä æÇåáì ãÞÊÚäíä Èå áÇä ÇáÒãä ÓíÆ æÇÍÊãÇá Çäì áã ÇÌÏ ÚÑíÓ ÈÚÏ Ðáß ÇäÇ ÕáíÊ ßËíÑ æÍÓíÊÊ Çäå ÑÈäÇ ãÎÊÇÑå ÈÓ ÇäÇ ãä ÏÇÎáì ÛíÑ ãÞÊäÚÉ Èå ÈÇáãÑÉ Þááì ãÇÐÇ ÇÝÚá
ãÇÑæ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

áÊßä ãÔíÆÊß íÇÑÈ

ÇäÇ ÝÊÇÉ Ýì ÇáËÇáËÉ æÇáÚÔÑíä ãä ÚãÑì ÈÕÑÇÍÉ ÇäÇ Òì Çì ÈäÊ ÚÇíÒÉ ÇÍÈ æÇÊÍÈ æÇßãá ØÑíÞì Úáì ÇáÇÑÖ Ýì ÒæÇÌ ÕÇáÍ áßä áã ÇÌÏ ÔìÁ ãä Çì ÇáÇÍáÇã ÇáÊì ÍáãÊåÇ áäÝÓì ÏÎáÊ ãÑÉ Ýì ÚáÇÞÉ ÚÇØÝíÉ æáßä ÚÑÝÊ ÇäÉ ãÔ áíÇ Çæ ãÔ ÌÇåÒ ãÔ ÏÉ Çáãåã Çáãåã ÇäÇ ÒåÞÊ ãä ÇáÇäÊÙÇÑ æÚÇíÒ Çßãá ØÑíÞì Ýì ÇáÑåÈäÉ ãÚ íÓæÚ ÇäÇ ÈÌÏ ÈÍÈÉ áßä ÇáÚÇáã áã íæÇÝÞ Úáì åÐÉ ÇáãÍÈÉ æÈÚãá ÍÌÇÊ ßÊíÑ ÈÊÒÚáÉ ãäì ÇäÇ áãÇ ÈÑæÍ Çì ÏíÑ ÈÔÚÑ ÈÑÇÍÉ ßÈíÑÉ Þæì ÌæÉ ÞáÈì ÝãÇÐÇ ÊäÕÍäì íÇÌÏæ Ýì åÐÉ ÇáÝßÑÉ Çæ ÇáÑÛÈÉ ÇáÊì ÊÑÇæÏäì ãÚ ÇáÚáã Çäì ÌæÇíÇ ãÔÇÚÑ æÚæÇØÝ ßÈíÑÉ Çæì ÈäÊß
maria


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇáÍÈ ÛáØ Çæ ÍÑÇã æáÇ áÃå

íÇ ÌÏæ ÇäÇ ÈÚÊáß ÞÈá ßÏå æãÑÏÏÔ ÚáíÇ ÇäÇ ßæäÊ ÈÓÇá ÇÐÇ ßÇä ÇáÍÈ ÛáØ Çæ ÍÑÇã æáÇ áÇÁå ÇäÇ ßæäÊ Èßáã æÇÍÏ ãÓíÍí ãä Úáí ÇáäÊ æØáÈ Çäæå íÞÇÈáäí ÝÇäÇ ÎæÝÊ ÝÞÝáÊ ÇáãæÖæÚ Ïå ÎÇáÕ æÈÞÇáí ÔåÑ ãÔ Èßáãå ÈÓ ÇäÇ ßá íæã ÈÝßÑ Ýíå æÈÔæÝ ÕæÑÊå Ýí ßá æÞÊ æßá ßáãå ÊÝßÑäí Èíå ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝå ÇÐÇßæäÊ ÈÍÈå æáÇ ÈÍÈ ÇáÍÈ äÝÓå ÇäÇ ÏÇíãÇ æÓØ ÇáäÇÓ ÈåÒÑ æÇÖÍß áßä áãÇ Èßæä áæÍÏí Èßæä ÍÒíäå æÈÝßÑ Ýíå æÍíÇÉ ÇáãÓíÍ íÇ ÌÏæ ÑÏ ÚáíÇ ÇäÇ ãÔ áÇÞíå ÍÏ ÇÊßáã ãÚÇå åãæÊ áæ ãÑÏÏÔ ÚáíÇ ÚÇíÒå ÇÍÓ Çä ÍÏ ÓÇãÚäí æÝÇåãäí
rooona


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇäÇ ÎÇÏãÉ Ýì ÇáßäíÓÉ

ÇäÇ ÎÇÏãÉ Ýì ÇáßäíÓÉ æÈÍÈ Ìæ ÇáßäíÓÉ Çæì áßä ÇáäÊ æÇáÔÇÊ ÍÇÓå Çäå ÈíÈÚÏäì Úä ÑÈäÇ æÇæÞÇÊ ÈÈÚÏ äÝÓì ßÊíííííÑ Úäå áßä ÈÑÌÚ ÊÇäì  æÝì ÔÇÈ ÇÊÚÑÝÊ Úáíå  ÈÊØáÈ ãäì Çäì ÇÞÇÈáå  ÚáÔÇä íÊÚÑÝ Úáí áãÇ ÈÑÝÖ ÈíÞæáì Çäå ÚÇíÒ íÊÚÑÝ ÚáíÇ áãÌÑÏ Çäå  ÚÇíÒ íÚÑÝäì æÇäÇ ÈÇáäÓÈÉ áå ÇÎÊå    ÇäÇ ÎÇíÝÉ Çäì ÇÚãá ÍÇÌÉ ÇäÏã ÚáíåÇ ÑÌÇÁ ãÍÈÉ íÇÌÏæ ÊÑÏ ÚáíÇ  ÑÌÇÁ ãÍÈÉ 
maro


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇäÇ ÊÚÈÇä Çæí æãÍÊÇÌ ÍÏ íÓÇÚÏäí ÈÓÑÚå

ÇäÇ ØÇáÈ Ýí ßáíå ÕíÏáå ÇÎÑ Óäå æãÚäÏíÔ ÌíÔ æÈÍÈ ÈäÊ ãä ÓäÊíä æåíÇ ßæíÓå Çæí æãÎáÕå ÈÓ åíÇ ÇßÈÑ ãäí ÈÓäÊíä æäÕÝ æÝí ßáíå ÊÌÇÑå .ÇÍäÇ ãÊÝåãíä Çæí.ÈÇÈÇ ãÔ ãæÇÝÞ Úáí ÔÇä ÝÑÞ ÇáÓä.ÝÇÍäÇ ÇÊÝÇäÇ Çä ÇÍäÇ äÕáí Úáí ÔÇä ÑÈäÇ íÑÔÏäÇ.ãÚ ÇáÚáã Çäí ãä ÇÓÑå ãÊæÓØå.æßãÇä ÇäÇ ÈÎÇÝ ãä ÇáãÓÊÞÈá æÇáÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáãÇÏíå ááÒæÇÌ.åíÇ ãÓÊÚÏå ÊÓÊääÇäí ÈÓ ÇäÇ ÎÇíÝ Çäí ÇÑÈØåÇ ãÚÇíÇ æÈÚÏ ßÏå ãíßäÔ ãÚÇíÇ ÇáÇãßÇäíÇÊ.ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÚãá Çíå ÈÓ Çåã ÍÇÌå ÚäÏí ÇäåÇ Êßæä ãÈÓæØå æãÖÑåÇÔ æåíÇ ÈÑÏå ÚäÏåÇ äÝÓ ÇáÔÚæÑ.ÇÍäÇ ÈäÕáí ãä Çæá ãÚÑÝäÇ ÈÚÖ Çä ÑÈäÇíÑÔÏäÇáæ ÇÍäÇ ãÇÔííä ÛáØ.ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÑÈäÇ åíÑÏ ÚáíäÇ ÇÒÇí æáÇÑÈäÇ åíÓíÈáäÇ ÍÑíå ÇáÇÎÊíÇÑ ÍÊí áæ ßÇä ÛáØ
PETER


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

Øæá ÍÇÓÉ ÈÇáæÍÏÉ æ ßÊíÑ ÈÍÓ Çäì ãÎäæÞÉ

åÇì ÌÏæ
ÇäÇ Çæá ãÑÉ ÇÈÚÊáß æ äÝÓì ÇáÇÞì ÍÏ ÇÊßáã ãÚÇÉ ãÔßáÊì Çäì Úáì Øæá ÍÇÓÉ Çäì áæÍÏì ãÚ Çäì ÚäÏì ÇÕÍÇÈ ßÊíÑ æ ãÔÊÑßÉ Ýì ÎÏãÉ áßä Úáì Øæá ÍÇÓÉ ÈÇáæÍÏÉ æ ßÊíÑ ÈÍÓ Çäì ãÎäæÞÉ ÇÑÌæß ÌÏæ ÑÏ ÚáíÇ ÈÓÑÚÉ
ßæßì


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÃÈí æ Ããí íÍÈæääí ÍÈÇ ÌäæäíÇ

ÃäÇ ÔÇÈ Ýí Çá 18 ãä ÚãÑí Ýí ßáíÉ åäÏÓÉ æ íÑÇæÌäí ÝßÑ ÇáÑåÈäÉ æ ÇáÚÞÈÉ ÇáæÍíÏÉ Ãääí æÍíÏ æ ÃÈí æ Ããí íÍÈæääí ÍÈÇ ÌäæäíÇ æ ÇáÑÈ íÓæÚ ÞÇá ( ãä ÃÍÈ ÃÈÇ Ãæ ÃãÇ ÃßËÑ ãäí ÝáÇ íÓÊÍÞäí ) ãÇÐÇ ÃÝÚá ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
mina


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÊÔÏÏ æ ßä ÑÌáÇ

ÌÏæ ÇäÇ Çæíä ÇäÇ ÚÇíÒ ÇÚÑÝ ãäß ÇÌÇÈÉ ÇäÇ ÈÚÊáß ÇáÓÄÇá Ïå ßÊíÑ æÇäÊ ãÔ ÈÊÑÏ íÇÑíÊ ÊÑÏ ÚáíÇ ÇáãÑÉ Ïå ÇäÇ Çááì ßáãÊ ÇáÈäÊ ÇáÛíÑ ãÓíÍíÉ Úáì ÇáäÊ æßäÊ ÈÞæáß ÇäÇ ßäÊ ÎÇíÝ Çßæä ÍÈÊåÇ æÇäÊ íÇÌÏæ ÞæáÊáì Ïå ãÔ ÍÈ Çæßì ÇäÊ ÑíÍÊäì áãÇ ÞæáÊáì ßÏå ÈÓ ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÚãá Çíå ÚÇíÒ ÇÓíÈåÇ æÇßæä ãÔ ãÖÇíÞ ¿ ÌÏæ ÚáÔÇä ÎÇØÑ ÇáãÓíÍ ÊÑÏ ÚáíÇ Þæáì ÇÚãá Çíå ÇäÇ ÈÖÇíÞ áãÇ ãÔ ÈßáãåÇ ÇäÇ ÚÇíÒ ÇÓíÈåÇ ÈÓ ÇäÇ ÚÇíÒ ÇÓíÈåÇ æãßæäÔ ãÖÇíÞ ÍÇæáÊ ÇÓíÈåÇ æßäÊ ÈÖÇíÞ ÌÏÇ ããßä íÇÌÏæ ÊÞæáì ÇÚãá Çíå ÚáÔÇä ÇÓíÈåÇ æÝì äÝÓ ÇáæÞÊ Çßæä ãÔ ãÖÇíÞ ¿ ÚáÔÇä ÎÇØÑ ÇáãÓíÍ ÊÑÏ ÚáíÇ ÇáãÑÉ Ïå ÑÈäÇ íÈÇÑßß ÈÌÏ æíÇÌÏæ Õáíáì áÇäì ãÍÊÇÌ ÍÏ íÕáíáì ÚáÔÇä ÇÎÑÌ ãä ÇáãÔßáÉ Ïå ÇäÇ ÊÚÈÊß ÇäÇ ÇÓÝ ÈÓ ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÚãá Çíå¿ÌÏæ ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÐÇßÑ ÎÇáÕ ãä ÇáãæÖæÚ Ïå ÈÌÏ ÇäÇ æáÇ ÚÇÑÝ ÇÑæÍ ÇáÌÇãÚÉ ãä ÇáãæÖæÚ Ïå ÑÏ ÚáíÇ ÈÓÑÚÉ íÇÌÏæ áÇäì ÝÚáÇ ãÍÊÇÌ ÍÏ íÑíÍäì.Çæíä


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

áã ÇÍÊÝÙ ÈÚÝÊí

ÌÏæ ÇÑÌæ ÇáÑÏ ÈÓÑÚÉ ÇäÇ ÇÊÚÑÝÊ Úáì ÔÇÈ æÍÈíÊå ÌÏÇ æÊØæÑÊ ÈíäÇ ÇáÚáÇÞÉ Çáì ÇáÒäÇ ãÚ ÇáÚáã Çäí áã ÇÍÊÝÙ ÈÚÝÊí æÇäí ÈÇÎÐ ÍÈæÈ ãäÚ ÇáÍãá åæ Ýåãäí Çäå åíÊÌæÒäí ãÔ Ïíå ÇáãÔßáÉ íÇÌÏæ ÇáãÔßáÉ ÇääÇ ÇÚÊÑÝäÇ ÇÍäÇ ÇáÇÊäíä æÇÈæäÇ ÞÇáäÇ ãäÚãáÔ ßÏå ÊÇäí áÍÏ ãäÊÌæÒ æÚãáäÇ ÈÑÖæå Çáãåã íÇÌÏæ ÈÚÏ ßá Çááí ÍÕá ÈíäÇ Ïå ÌíÊ ÇßÊÔÝÊ Çä ÇáÔÎÕ Ïå ãíäÝÚÔ íÍãá ãÓÄáíÉ ÇÓÑÉ ÇæáÇ ÈíÚÑÝ ÈäÇÊ ßÊíÑÉ æÈíÔÊã ÈÇáÝÇÙ ÝÙíÚÉ ãÊáÞÔ ÈÔÎÕ ãÓíÍí æÈíÏÎá ÇÕÇÍÈå Ýí ãÔÇßáäÇ ÛíÑ Çäå ÚÕÈí ÌÏÇ æáãÇ ÈíÊÚÕÈ ãÈíÚãáÔ ÍÓÇÈ áÍÏ æØÇíÔ æáãÇ Çßæä ÚÇãáÉ ÔÆ ÛáØ ÈÞæáå ÈÇÚÊÈÇÑ Çä ÇÍäÇ ßÏå Ýí Íßã ÇáãÊÌæÒíä ÈíÝÖá íÊÎÇäÞ ãä ÛíÑ ãÇíÏíäí ÝÑÕÉ ÇÏÇÝÚ ÍÊì Úä äÝÓí ÝÇÇäÇ ÚÇÑÝÉ ÏáæÞÊí Çä ÇáÔÎÕ Ïå ãíÕáÍÔ íßæä ÒæÌ áÇí ÍÏ ææÇáÏÊå ßãÇä ÚÇÑÝÉ ßÏå áÏÑÌÉ ÇäåÇ ÓÇÚÇÊ ÈÊßáãäí æÊÞæáí ÇäÇ ÚÇÑÝÉ Çä ÇÈäí ãÍÏÔ íÞÏÑ íÓÊÍãáå ÈÓ ãÚáÔ ÍÇæáí ÊÛíÑíå æÇßáãå æíÊÃËÑ ÈÇáßáÇã æíÊÛíÑ áÝÊÑÉ æÈÚÏíä íÑÌÚ ÊÇäí ÇÚãá Çíå íÇÌÏæ ÑÏ ÚáíÇ ÈÓÑÚÉ ÇäÇ ÈÝßÑ ÇÓíÈå áÇäí áæ ÇÊÌæÒÊå ÈíÊäÇ åíÈÞì ãÊÏãÑ æÝí äÝÓ ÇáæÞÊ Çááí ÍÕá ÈíäÇ ÑÇÈØäí Èíå æßãÇä åæ ØíÈ Çæí ÈÓ ãÔ ÚäÏå ÔÎÕíå ãÚ Çí ÍÏ æÈíÌí áÍÏ ÚäÏí æíÚãá ÚäÏå ÔÎÕíÉ æÈíßÏÈ ßÊíÑ æÌÈÇä íÚäí ÈíÌí ÞÏÇã ÇáäÇÓ æíåÒÃäí ÞÏÇãåã æíÎáíåã íÇÎÏæ Úáíå æÈÚÏíä áãÇ íáÇÞíäí ÇÊÖÇíÞÊ íÍÇæá íÚãá ÍÇÌå ÈÓ ÈíÎÇÝ ÇäÇ ÈÝßÑ ÇÓíÈå áÇäå ãÔ åíäÝÚäí æãÔ åÊÌæÒ ÊÇäí áÇäí ãÔ ÈäÊ ÇÓÇÓÇ æãÞÈáÔ ÇÊäíä íáãÓæ ÌÓãí ÇÚãá Çíå íÇÌÏæ áæ ÍÇæáÊ ÇÊÑåÈä ããßä íäÝÚ íÇÑíÊ ÊÑÏ Úáíå ÈÓÑÚå íÇÌÏæ æÑÈäÇ íÈÇÑßß Úáì ÊÚÇæäß ãÚÇäÇ
Ó


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ãÛáæÈ ãä ÚÏæ ÇáÎíÑ

ÇäÇ ãÔ ÞÇÏÑ ÇÏÎá ÇáßäíÓÉ ÚáÔÇä ÇãÇÑÓ Çì ÇÓÑÇÑæÇßíÏ ãäåÇ ÇáÇÚÊÑÇÝ .ÇäÇ ãÔ ÈÚÊÑÝ ãä ÈÏÑì ÈÓ ßÇä áíÉ ÇÈ ÇÚÊÑÇÝ .æØÈíÚì ÌÏÇ ÏáÄÊì Çäì Çßæä ÇÚãì ÚÇíÔ Ýì ÇáÙáÇã æÏå ÇäÇ ÇÊÚæÏÊ Úáíå ãä ÝÊÑÉ ßÈíÑÉ .ÈÓ ÇáãÔßáÉ Çäì ÏáÄÊì ãÔ ÈÚÑÝ ÇäÇã æáÇ ÇãÔì ÎØæÉ Ýì ÍíÇÊì áÇäì ÇÚãì ÇäÇ ÏáÄÊì ÖÚÊ ÇßÊÑ ãä ÇáÇÈä ÇáÖÇá æãÚäÏíÔ ÇáÔÌÇÚÉ Çäì ÇÞæã æÇÑÌÚ Çáì ÇÈì æáÇ ÍÊì Çäì Çßáã Çì ÇÈ ßÇåä ÚäÏì ãÔÇßá æåãæã ãÔ ÚÇÑÝ Çßãá ÍíÇÊì ÈíåÇ æáÇ ÚÇÑÝ ÇäÇã ÈÓÈÈåÇ. ÇäÇ ÇÓÝ áæ ÓÄÇáì ÎÇÑÌ ãæÇÖíÚßã ÈÓ ÍÓíÊ Çäì ããßä ÇáÇÞì ÚäÏßã ãÓÇÚÏÉ æßáÇãì ãíäÝÚÔ íßæä Ýì ÇáãäÊÏì ÇáÚÇã áÇäåÇ ÍÇÌÇÊ ÕÚÈÉ Çæì Çä Çì ÍÏ íÚÑÝåÇ Úäì Çæ ÇÊßáã ÝíåÇ ãÚÇå ÇäÇ ÈÓ ãÍÊÇÌ ÇÊßáã ãÚ ÍÏ ãíÚÑÝäíÔ ÈÓ íÚÑÝ ÑÈäÇ æíÞæáì ÇÚãá Çíå ãáÍæÙÉ ÇäÇ áÓÊ ÚÖæÇ Ýì ãæÞÚ ãÓíÍì
ãÛáæÈ ãä ÚÏæ ÇáÎíÑ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÔßáÉ ãÔ Íáæ æßÈíÑ

ÇäÇãÎØæÈÉ ÈÞÇáì ÔåÑ ãä ÔÎÕ ãÊÞÏã ÚÇÏì æáÞíÊÉ ßæíÓ ÇÎáÇÞÉ æãæÇÕÝÇÊÉ ßæíÓÉ ÇßÈÑ ãäì È 8 Óäíä æÈÚÏ ÇáÎØæÈÉ ÇáäÇÓ Þáæáì Çä ÔßáÉ ãÔ Íáæ æßÈíÑ ÝßÑÊ Ýì Ýß ÇáÎØæÈÉ áßä ãÔ áÇÞíÉ ÓÈÈ ÇÞæáÉ áÇäÉ ÝÚáÇ ßæíÓ ÌÏÇ ãÚÇíÇ ãÝåæÔ ÍÇÌæ æÍÔÉ ÇãÓßåÇ ÚáíÉ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÚãá ÇíÉ ÓÇÚÇÊ ÇáãæÖæÚ ÏÉ íÌì Ýì ÊÝßíÑÉ ÈÚÏ ÇÕáì ãä ÝÖáß Þæáì ÇÚãá ÇíÉ ÇÓíÈÉ æáÇ Çßãá
ronnny


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

æÇáÈäÊ Ïå ÛíÑ ãÓíÍíÉ ¡æÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÚãá Çíå

íÇÌÏæ ÈÌÏ ÇäÇ ÈÌÏ ÒÚáÇä ãäß Çæì Çæì ÇäÊ áíå ãÔ ÈÊÑÏ ÚáíÇ ÇäÇ ÈÚÊáß ßÊíÑ æÇäÊ ãÔ ÈÊÑÏ ÎÇáÕ ÕÏÞäì ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÚãá Çíå íÇÑÈ ÊÑÏ ÚáíÇ ÇáãÑÉ Ïå ÈÌÏ ÇäÇ Ýì ãÔßáÉ ÇäÇ ßáãÊ ÈäÊ ãä Úáì ÇáäÊ ÈÞÇáì Ýì ÍÏæÏ ÎãÓ ÔåæÑ æÇáÈäÊ Ïå ÛíÑ ãÓíÍíÉ ¡æÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝ ÇÚãá Çíå æßá ãÇÇÌì ÇÓíÈåÇ ÇÖÇíÞ Çáíæã Çááì ãÔ ÈßáãåÇ Ýíå Èßæä ãÖÇíÞ ÌÏÇ ÌÏÇ íÇÌÏæ ÇäÇ ÎÇíÝ Çßæä ÍÈÊåÇ ÇäÇ ãÔ ÚÇíÒ ÇÍÈåÇ ÈÌÏ ÈÓ ÇäÇ ÚãÑì ãÇÞÇÈáÊåÇ ÈÊßáã ãÚÇåÇ äÊ æãæÈÇíá ÈÓ ÇäÇ ÈÌÏ ÎÇíÝ ãæÊ Çßæä ÍÈÊåÇ ÈÓ ÇäÇ íÇÌÏæ ÚÇíÒ ÇÓíÈåÇ æãÔ ÚÇÑÝ ÈÓ ÇáãÔßáÉ ÇäÇ ÚÇíÒ ÇÓíÈåÇ æÝì äÝÓ ÇáæÞÊ Çßæä ãÔ ãÖÇíÞ Þæáì ÇÚãá Çíå¿ ÈÌÏ ÇäÇ Ýì ãÔßáÉ ÝÚáÇ íÇÑíÊ ÊÑÏ ÚáíÇ ÇáãÑÉ Ïå ÈÌÏ áÇäì Ýì ãÔßáÉ æÑÈäÇ íÈÇÑßß Úáì ÎÏãÊß æÊÚÈß.
Çæíä


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

åá íãßä Çä ÊÑæí ÞÕÉ Úä ÇÚÊÑÇÝ ÔÇÈ áÚÇãÉ ÇáÔÚÈ ¿¿¿

ÇÚáã ÌíÏÇ ÈÖÑæÑÉ ÓÑÇáÇÚÊÑÇÝ áßä Èßá ÇãÇäå ÇäÇ äÝÓí ÇÚÊÑÝ æáßä ãÔ ÍÇÈÈ ãä Çááí ÈÓãÚå ãä ÇáÇÈÇÁ ÇáßåäÉ Úä ÚÑÖ æÔÑÍ Úä ÞÕÕ ÈÚÖ ÇáäÇÓ Ýí ÇÚÊÑÇÝåã ááÇÈ ÇáßÇåä !!! ÓÄÇáí ááÇÈ ÇáßÇåä åá íãßä Çä ÊÑæí ÞÕÉ Úä ÇÚÊÑÇÝ ÔÇÈ áß áÚÇãÉ ÇáÔÚÈ ¿¿¿
ÇÈÑÇã


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

Þæáì ÇÒÇì ÇÊÚÈ Ýì ÇáÎÏãÉ

ÇäÇ Ýì ÇáÎÏãÉ ÈÊÚÊì áíÉ ãÔ ÈÍÓ ÈÊÚÈ ÇáÎÏãÉ äÝÓì ÇÊÚÈ ÇßÊÑ ÚÔÇä ÇæÕá áÞáÈ ÑÈäÇ Þæáì ÇÒÇì ÇÊÚÈ Ýì ÇáÎÏãÉ
Ì


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇÒÇí ÇáæÇÍÏ íÎáí ÒÇÊÉ æíÎáí ÇáãÓíÍ åæ Çááí íÙåÑ¿

ÇÔßÑß ÌÏÇÌÏÇÌÏÇÌÏÇíÇ ÌÏæ ÇäÇ ãÈÓæØÉ ÎÇáÕ ÚáÔÇä ÇäÊ ÑÏíÊ Úáí ææÝÞÊ Çäß ÊÑÏ Úáí ÇÓÇáÊì Úáí ÝßÑÉ ÇäÇ ÇÓÇáÊì ÚÇÏíÉ ããßä ÇáÎÇÏã Çæ ÇÈæäÇ íÑÏ ÚáíåÇ áßä ÇÈ ÇÚÊÑÇÝí åæ ÇáæÍíÏ Çááí ÈÇÞÚÏ ÇÊßáã ãÚÇÉ áÇäì áãÇ ÈÇÓÇá ÈÇÈÇÇæ ãÇãÇ íÞæáæáí ãÔ ÚÇÑÝíä Çæ íÊåÑÈæÇ ãä ÇáÑÏ ÍÊí ÇáÎÏÇã Ýí ÍÇÌÇÊ ßÊíÑÉ ãÔ ÈíÚÑÝæåÇÇæ íÞæáæÇ Çí ÍÇÌÉãÔ ãÞäÚÉ  ÇäÇ ÚäÏì ÓÄÇá ÕÛíÑ ÚáÔÇä ãÔ ÇØæá Úáíß ÇÒÇí ÇáæÇÍÏ íÎáí ÒÇÊÉ æíÎáí ÇáãÓíÍ åæ Çááí íÙåÑ Òí ãÇ ÇáÇíÉ ÈÊÞæá "ÇÍíÇ áÇ ÇäÇ Èá ÇáãÓíÍ íÍíÇ Ýì
ßì ÇÓ Çä


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇäÇ ÎÌáÇäÉ ãä äÝÓì

ÊÚÈÊ áÏÑÌÊ Çäì ßÑåÊ äÝÓì
ÇÑÌæß ÌÏæ ÑÏ ÚáíÇ ÈÓÑÚÉ ÇäÇ ÈäÊ  ÚäÏì 20 ÓäÉ æ ááÇÓÝ æ ÇäÇ ÎÌáÇäÉ ãä äÝÓì æ äÞæá Çäì ÈãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æ ÍÇæáÊ ßÊíÑ ÇÈØá áßä ÓÚÇÊ ÈÑÌÚ áÏÑÌÊ Çäì ÈÞíÊ ÈÍÊÞÑ äÝÓì æ ÇáãÔßáÉ ÇáÇßÈÑ Çäì åÑÊÈØ ÞÑíÈ ØÈ ÇÒÇì ÇÍÈ æÇÍÏ æ ÇäÇ ÈßÑÉ äÝÓì ÇÑÌæß ÌÏæ ÑÏ ÚáíÇ ÇäÇ ÊÚÈÊ Þææææææææææææææì
ÌÑÇÍ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÍÇÓå Çä ãÝíÔ ÍÏ ÈíÍÈäí

 ÍÇÓå Çä ãÝíÔ ÍÏ ÈíÍÈäí ãÔ ÚÇÑÝå áíå
ßíÝíå ÇáÊÛáÈ Úáí ÝÊÍ ÇáãæÇÞÚ ÇáæÍÔå
BASKOTA


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇÈ ÇÚÊÑÇÝí ãÔ ÝÇÖíáí

ÇÒíß íÇ ÌÏæ íÇ ÑÈ Êßæä ÈÕÍÉ ßæíÓÉ ÑÈäÇ íÍÇÝÙ Úáíß æÊÝÖá ÊßáãäÇ ÚáØæá ÇäÇ íÇ ÌÏæ ÈÍÈ ÑÈäÇ Çæì æ ÓíÑÇÇáÞÏíÓíä ÇËÑÊ Ýí æ äÝÓí ÇÚíÔ Òíåã ãÚ ÑÈäÇ æ äÚãÉ ÑÈäÇ ÓÚÏÊäì æ ÞæÊäí áßä ÇäÇ ÈÊÈÞì ÚäÏí ÇÓÆáÉ ßÊíÑÉ Ýì ÍíÇÊì ÇáÑæÍíÉ æ ãÔ ÈáÇÞí ÍÏ íÑÏ Úáí áÇä ÇÈ ÇÚÊÑÇÝí ãÔ ÝÇÖíáí æ íÇÏæÈ ÈÇÞæá ÇáÎØÇíÇ  ããßä íÇ ÌÏæ ÇÈÚÊáß ÇáÇÓÇáÉ Çááí ÈÊÞÇÈáäì Ýí ÍíÇÊì ÇáÑæÍíÉ ÚáÔÇä ÇáÚÏÑÇ ÍÈíÈÊß ÑÏ Úáí íÇ ÌÏæ ÔßÑÇ 
ksn


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇäÇ ÝÑÍÇäÉ ÌÏÇ Çäì ÇÊßáãÊ ãÚ ÍÏ

ãíÑÓì ÌÏÇ íÇÌÏæ ÇäÇ ÝÑÍÇäÉ ÌÏÇ Çäì ÇÊßáãÊ ãÚ ÍÏ ÇäÇ ÝÚáÇ ßäÊ ÈÚíØ ÈÇáÏãæÚ ÈÓÈÈ ÇáãæÖæÚ ÏÉ áÇßä ÇäÊ ÑíÍÊäì ÈÓ äÝÓì ÇÚÑÝ  ÇÊÛáÈ ÇÒì Úáì ÇáãæÖæÚ ÏÉ ÇÚãá ÇíÉ ÇÒì ÇåÑÈ ãä Çäì ÇÚãá ßÏÉ æÝì äÝÓ ÇáæÞÊ åæÉ ãÇíÍÓÔ Çäì ÈÈÚÏ ÚäÉ
ãÇÑææ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

íÚäì áæ ÎØíÈì ÈÓäì æÍÖÇäì ÏÉ ÛáØ

ÇÒíß íÇÌÏæ ÇäÇ ÈÚÊ ÓæÇá ÞÈá ßÏÉ æãÍÏÔ ÑÏ ÚáíÉ ÈÓ ÇäÇ íÌÏ ãÍÊÇÌÉ ÍÏ íÞæáì åæÉ ÇáÇÍÓÇÓ æÇáãÔÇÚÑ æÇáÍÈ Ýì ÝÊÑÉ ÇáÎØæÈÉ ÍÏæÏåÇ ÇíÉ íÚäì áæ ÎØíÈì ÈÓäì æÍÖÇäì ÏÉ ÛáØ æáæ ÏÉ ÛáØ ÇÚãá ÇíÉ ÚáÔÇä ãÚãáÔ ßÏÉ ÊÇäì ÇÑÌæß íÇÌÏæ ÑÏ ÚáíÉ æÑÈäÇ íÚæÖß
ãÇÑææ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÃäÇ ÒÚáÇäÉ ãäß Çæì íÇÌÏæ

äÇ ÒÚáÇäÉ ãäß Çæì íÇÌÏæ ÈÚÊáß ßÊíÑ æãÔ ÈÊÑÏ ÚáíÇ ÇÑÌæ Çäß ÊÑÏ ÇáãÑÉ Ïì ÚáíÇ ÇäÇ ãÔ ÚÇÑÝÉ áíÉ ÇáÏäíÇ ãÇÝíåÇÔ ÍÈ áíÉ ÇäÇ ÇÍÈ æÇÍÏ æåæ ãÔ ÈíÚãá ÍÇÌÉ ããßä ÊæÕáäÇ áÈÚÖ ÇäÇ ÚÇÑÝÉ Çä ãÇÝíÔ ÍÇÌÉ Ýì ÇíÏÉ æÇäÇ ããßä ÇÓÊÍãá áÇì æÞÊ ÈÓ ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇÓÊÍãá ÇÒÇì æÎÕæÕÇ Çäì ÝíÉ ÚÑíÓ ãÊÞÏãáì æÈÇÈÇ ãæÇÝÞ ÚáíÉ ÈÓ ÇäÇ ãÔ ÞÇÏÑÉ ÇæÇÝÞ Úáì ÍÏ ÛíÑÉ áÇäì ßÏÉ åÎÏÚ äÝÓì æÇáì åÑÊÈØ ÈíÉ ÇÚãá ÇíÉ íÇ ÌÏæ ãä ÝÖáß ÑÏ ÚáíÇ ÇäÇ ãÇÚäÏíÔ ÍÏ ÊÇäì ÇßáãÉ ÛíÑß.............ãíÑÓì íÇÌÏæ áÊÚÈß æÑÈäÇ íÚæÖ ÊÚÈ ãÍÈÊß
ßíÊì


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇäÇ ÓÇÑÉ æÇÍäÇ ÈÏÇäÇ ÎÏãÉ ãÓäíä ÌÏíÏ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

Çíä ÇáÚÏá ÇáãÓíÍí Ýí ãæÖæÚ ÇáÒæÇÌ¿


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇáÊæÈÉ ÊåÒ ÚÑÔ ÇáÔíØÇä - ÑÇíÊ ÇáÔíØÇä ÓÇÞØÇ ãËá ÇáÈÑÞ ãä ÇáÓãÇÁ

ÇÒíß íÇ ÌÏæ ÇäÇ ßäÊ ÈÚÊáß ãÔßáÊì ÞÈá ßÏå æãÇÒÇáÊ ãÚÑæÖå ÍÊì ÇáÇä Çááì ÈÚäæÇä æÞÚÊ ãÚÇå Ýì ÎØíÉ ÇáÒäÇ Çáãåã Çä ÇäÇ ÓãÚÊ ßáÇãß íÇÌÏæ æÞØÚÊ ßá ÕáÊì ÈåÐÇ ÇáÔÇÈ æÇÚÊÑÝÊ æÈÞíÊ ÇÕáì áßä åæãÔ ÓÇíÈäì Ýì ÍÇáì æ ÈíÐáäì ÏáæÞÊì æÈíÊÕá ÈíÇ æÈíåÏÏäì Çäå åíÞæá áÇåáì ßá ÍÇÌå æÇäå ããßä íÌÈäì Ýì Çì æÞÊ æÇäå ãÔ åíÓÈäì ãåãÇ ÍÕá æÇäÇ ãäåÇÑå ÏáæÞÊì ÑÏ ÚáíÇ ÈÓÑÚå íÇÌÏæ ÇÑÌæß Þæáì ÇÚãá Çíå ÏÇ ÇäÇ ÈÊãäì áäÝÓì ÇáãæÊ
D


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÎÇÏãå ãáÊÒãå ÇÊÚÑÝÊ ÈÔÇÈ Úä ØÑíÞ ÇáäÊ ÞÇáí ÇäÇ ãÓíÍí

ÇäÇ ÈäÊ ãÓíÍí ÎÇÏãå ãáÊÒãå ÇÊÚÑÝÊ ÈÔÇÈ Úä ØÑíÞ ÇáäÊ ÞÇáí ÇäÇ ãÓíÍí æßÇä ßáÇãäå ßáå Úä ÑÈäÇ æßÇä ÈíÑÓáí ÕæÑ Ïíäíå æÇäÇ ßäÊ ÈÑÓáå ÊÑÇäíã ßÊíÑ æÈÚÏ ÝÊÑå ÇÓÈæÚ ÊÞÑíÈÇ ÞÇáí Çäå ÇÊÚæÏ íßáãäí ßá íæã æÈÚÇÊáí ÕæÑÊå æØáÈ ãäí ÕæÑÊí Ýí ÇáÇæá ãßäÊÔ ãæÇÝÞå æÈÚÏ ßÏå ÈÚÊåÇáå ÞÇáí Çäå ãÚÌÈ ÈÊÏíäí æÈÇÎáÇÞí æÚÇíÐ íÑÊÈØ Èíå æÇÚØíÊå ÑÞã ÊáíÝæäí æÎáå ãÇãÊå æÇÎÊå æÐæÌå ÇÎæå íßáãæäí æíÞæáæáí ÚÇíÐíä íÌæ ÇáÈíÊ íÊÞÏãå ãÚáæãå åæ ãä ÇÓßäÏÇÑíå ØáÈÊ ãäå Çäí ÇÔæÝæÇ Úáå ÇáßÇã Ýí ÇáäÊ æÝÚáÇ ÈÚÏ ÚÐÇÈ ãßäÔ ãæÇÝÞ Ýí ÇáÇæá æÈÚÏíä ÔÛá ÇáßÇã Ôßáíä ãíÔ Íáæ ÞÇáÊ ãÏÇã åæ ãä ÇÓÑå ãÓíÍí ãÊÏíäå ãíÔ ãÔßáå ÇáÔßá Ýí ÇáÇæá ÞÇáí Çäå ÔÛÇá Úáå ÊÇßÓí æÇäå ÓÇÈ ÇáÊÇßÓí æÈÚÏíä ÇÔÊÛá Úáå ÊÇßÓí ÊÇäí æÓÇÈå æÑÌÚ ÊÇäí ÇÔÊÛá ÇÓÈæÚ æÓÇÈå åæ ÚäÏå 35 Óäå æãÚå ãÄåá ãÊæÓØ ãä ãÚåÏ ÇáÏãÈæÓßæ æÇäÇ ãÚÇíÇ ÈßÇáæÑíæÓ ÊÌÇÑå ÞÇáí Çäå ÚÇíÐ íÔÊÛá Ýí ÔÑßå ÚáÔÇäí æÞÇáí Çäå áíåã ÝíáÇ Ýí ÇáßíäÌ ãÑíæØ æÌÇÑåã ãÞÇæá ßÈíÑ ÈíÚãá ÔÑßå æÇäå ßáãå ææÇÝÞ Çäå íÔÛáå ÚäÏå Ýí ÇáÍÓÇÈÇÊ ÞÇáÊáå ÇäÊå ÊÝåã Ýí ÇáÍÓÇÈÇÊ ÞÇáí Çå ÈÝåã ÝíåÇ ÇáßáÇã Ïå ÈÞÇáå ÔåÑ æäÕ ÞÇáí Çäí ÇáÔÛá ãÖãæä ÈÓ æÑÞ ÇáÔÑßå íÎáÕ ÇáãÝÑæÖ Çäå ßÇä íÌí íæã ÇáÇÍÏ ÇáãæÇÝÞ 20/1/2008 æáßääí Ýí ÍíÑå ÎÇÆÝå ãäå Çä íßæä ßÏÇÈ æãä íæã 14/1 ÇáãÇÖí ÞæáÊáå ÈÇÈÇ ÚÇíÐß ÊÔÊÛá ÞÈá ãÊíÌí ÇáÈíÊ ÚáÔÇä íØãä ÇÊÕá ÈÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ÞÇáå ÇáÇÎÈÇÑ Çíå ÞÇáí ãÇÔí æÈáíá Ýí äÝÓ Çáíæã Îáå ÇÎæ íßáãäí æíÞæáí ÇáÔÛá ßÊíÑ æÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ÞÇáå íÌí íÔÊÛá ãÚå ãä ÈßÑå Ýí ÇáãßÊÈ ÇáÞÏíã æÊÇäí íæã åæ ßáãäí æÞÇáí ßÏå ÈÓ åæ ÍÈÈ íÔÊÛá Ýí ÇáÔÑßå ÇáÌÏíÏå ÞæáÊáå ÎáÇÕ äÃÌá ÇáÐíÇÑå áÛÇíÊ áãÇ ÊÔÊÛá Ýí ÇáÔÑßå ÇáÌÏíÏå æÈÚÏ Çáãßáãå ÈÚÔÑ ÏÞÇÆÞ áÞíÊå ÈíÊÕá Èíå æÈíÞæáí ÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ÇÊÕá Èíå ÏáæÞÊí æÞÇáå íÌí íÓÊáã ÇáÔÛá ãä ÈÚÏ ÈßÑå ÇäÇ ÇÈÊÏíÊ ÇÔß Ýí ßáÇãå æÈÚÏíåÇ Èíæãíä ÞÇáí Çäå ÇÊÝÞ ãÚå íÑæÍáå ÈÚÏ ÇáÒíÇÑå íæã ÇáËáÇËÇÁ ÇãÓ ÇáÌãÚå ßáãäí ÇáÓÇÚå ÇáËÇáËå ÚÕÑÇ æÞÇáí Çäå ÚÇíÒ Çáíæãíä Ïæá íÎáÕå ÈÓÑÚå ÚáÔÇä íÌí ÇáÈíÊ ÚäÏäÇ æÇäå ãÔÊÞÇáí ÌÏÇ æÈíÚÏ ÇáÓÇÚÇÊ ÚáÔÇä íÌí ÇáÈíÊ íæã ÇáÇÍÏ ÇäÇ ßáãÊå ÇáÓÇÚå ÇáÓÇÏÓå æäÕÝ Èáíá æÞæáÊáå Çäí ÈÇÈÇ ÚÇíÒ ÚäæÇä ÇáÔÑßå ÚáÔÇä åíÈÚÊ ÍÏ ãä ÞÑÇíÈäå æåæ Ýí ÇÓßäÏÇÑíå íÓÃá Úáíå ÇÈÊÏå íÌáÌá Ýí ÇáßáÇã æÞÇáí Çäå ãíÔ åíÚÑÝ íæÕÝ ÚäæÇä ÇáÔÑßå æÇäå ÞÑÈäÇ ãíÔ åíÚÑÝ íæÕá ááÔÑßå Úá! ÔÇä åí Ý í ÕÍÑÇÁ ÞæáÊáå åÇÊ ÑÞã ÊáíÝæä ÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ÞÇáí åÞÝá ãÚÇßí æåßáãß ÊÇäí ÈÚÏ äÕÝ ÓÇÚå ßáãäí æÏÇäí ÑÞã ÇáÊáíÝæä æÞÇáí åíÓÇá Úáíå ÇãÊå ÞæáÊáå ÇÍÊãÇá ÇáäåÇÑÏå Çæ ÈßÑå æÞÝá æãÚÇíÇ ÈÇÈÇ ÇÊÕá ÈÑÞã æÞÇáå Çäå ÕÇÍÈ ÇáÔÑßå æÇäå íÚÑÝå æÈíÏÈÑáå ãßÇä ÈÓ ÕæÊ Çáíå ßáãå ßÇä ÕæÊå ÕÛíÑ ãíÔ ÑÇÌá ßÈíÑ ãÚáã ãÞÇæá æÈÚÏíåÇ ÇáÓÇÚå ÇáÓÇÈÚå æäÕÝ ÇÊÕá Èíå æÞÇáí Çäí ÇáãÞÇÈáå ÇÍÊãÇá ÊÊÇÌá ÚáÔÇä æÇáÏÊå ÊÚÈÇäå ÌÏÇ æãíÔ åíÇÏÑ íÓÈåÇ áæÍÏíåÇ ÞæáÊáå ÊÚÇáå æÌíÈ ÇÎæß Çæ ÈÇÈÇß ÞÇáí ãíÔ åíäÝÚ æÞÇáí åíßáãäí Èáíá Úáå ÇáäÊ ãä ÓíÈÑ æÝÚáÇ ÇáÓÇÚå ÇáÊÇÓÚå Èáíá ßáãäí Úáå ÇáäÊ æÞæáÊáå Çäí ÈÇÈÇ ßáã ØáÚÊ ÞÇáí ßæíÓ æÞæáÊáå Çäí ÈÇÈÇ ÇÏ ÇáÈíÇäÇÊ áÞÑÈäÇ ÚáÔÇä íÓÃá Úáíå ÞÇáí ãíÔ ßáã ÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ßÝÇíå åæ ÇáãÝÑæÖ íÓÃá Úáíå ãíÔ íÓÃá Úä ÇáÔÑßå ÞæáÊáå ÈÇÈÇ ÚÇíÒ íØãä Úáå ÇáÔÛá ÞÇáí åæ ßáã ÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ßÝÇíå ÞæáÊáå áÇ áÇÒã íØãä ÇßÊÑ ÞÇáí ÈÇÈÇßí ããßä íßæä ÝÇßÑ Çäí ÇÏíÊå ÑÞã æÇÍÏ ÕÇÍÈí ãíÔ ÑÞã ÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ÈÇÈÇßí ÚÇíÐ íØãä Çäå ØáÚÊ äÝÓå ÕÍ ÞæáÊáå áíå ÈÊÝßÑ ßÏå æÈÚÏíä ÞÇáí Çäå ãíÔ ÍÝÙ ÇÓã ÇáÔæÇÑÚ æÇáãäØÞå åäÇß ÞæáÊáå ãíÔ ÕÇÍÈ ÇáÔÑßå ãÚÑæÝ åäÇß ÞÇáí Çå ÞæáÊáå ÎáÇÕ åäÚÑÝ äæÕáå ÞæáÊáå ÇäÊå Çíå Çáíå ãÖÇíÞß ÞÇáí ÚáÔÇä ãíÔ åÔæÝß ÚáÔÇä ãÇãÇ ÊÚÈÇäå ÞæÒáÊáå áãÇ ÊÎÝ äÈÞå äÍÏÏ ãíÚÇÏ ÊÇäí ÞÇáí Ýí ÇáÇÎÑ ÞÈá ãíÞÝá ãÝíÔ ÍÇÌå ÊÝÑÞäÇ æäßæä ãÚå ÈÚÖ ÇßØÊÑ ãä ËáÇË ãÑÇÊ æÈÚÏíä ÞæáÊáå ÇÞÝá ÚáÔÇä ÊÑæÍ áãÇãÊß ÊÔæÝåÇ ãíÔ åí ÊÚÈÇäå ÞÇáí ÈÇÈÇ ãÚåÇ æÚãí æÇáÌíÑÇä ãÚåÇ æÐãÇäåÇ äÇãÊ ãä ÐãÇä ÇáãÝÑæÖ íßáãäí ÇáäåÇÑÏå ÚáÔÇä íÞæáí åíÌí ÈßÑå æáÇ áà Þæáí íÇ ÌÏæ ßÑãÔå ãä Çáíå ÇäÊå ÓãÚÊå ÏáæÞÊí ÇÊÕÑÝ ÇÐÇí ãÚå æÇÚãá Çíå ÊÝßíÑí ãÔáæá ÚáíÐå ÍÏ íãÓß ÇáãæÖæÚ íÍááåæáí ßáå ÌÐÁ ÌÐÁ ãä ÝÖáß ãÊÊÇÎÑÔ Úáíå Ýí ÇáÇÌÇÈå
ãÇÑíÇä


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ßáÇã Ýì ÇáÍÈ æ ÇáæãÇäÓíÉ

åÇì ÌÏæÇ ÚÇãá ÇíÉÇäÇ ÈÍÈß ÌÏÇ íÇÑÈ Êßæä ßæíÓ ÏÇíãÇÇäÇ ÚÇæÒÉ ÇÞæááß Çä Ýì ÔÎÕ ÈíÍÈäì ãä Ú ÇáäÊ æÇäÇ ÈÍÈÉ åæ ÚÇæÒ íÑÊÈØ ÈíÇ ÈÓ ãÔßáÊì Çäì ÍÇÓÉ Çäì ÈÈÞì ÎÇíÝÉ ãä ÇäÇáÇæáÇÇÏ Ýì ÇíÇã ÇáÎØæÈÉ ÈíÈÞæÇ ÈÔßá æíÙåÑæÇ ÈÚÏ ÇáÒæÇÌ ÈÔßá ÊÇäì ÎÇáÕ Ýì ãÚÇãáÇÇÊåã ãËáÇÇ æÇäì ßãÇä ãÔ ÈËÞ Ýì ÍÏ ÈÓåæáÉ ÍÇÓÉ Çäì ÎÇíÝÉ æÇäÇ ÈÑÝÖ ÇáÊÚÇÑÝ Ú Çì ÍÏ ãä ÒãÇä ÚÔÇä ÇáÓÈÈ ÏÉ ÈÓ ÇáÔÎÕ ÏÉ ßæíÓ æÈÍÈÉ ÈÓ ÇáÎæÝ ãÓíØÑ ÚáíÇ áÏÑÌÉ Çäì ÑÍÊ áÏßÊæÑ æÞÇáì Çä ÇáÎæÝ ÏÉ ãÔßáÉ ãÓÓíØÑÉ ÚáíÇ ÈÓ ÇáÒãä Çáì ÇÍäÇ ÝíÉ ãÔ ãÎáíäì æÇËÞÉ Ýì Çì ÍÏ ÇÚãá ÇíÉ ÇäÇ ÈÑÝÖ äÇÓ ßÊíÑ æãÔ åÇáÇÇÞì Òì ÇáÔÎÕ ÏÉ ÊÇäì ÇÈÏÇ æÈãæÊ ÝíÉ æÍÊì áæ ÍÕáÊ ÎØæÈÉ ÇäÇ åÇÈÞì ãÚÇÉ Òì ÕÏíÞÊÉ ãÔ ÎØíÈÊÉ æÏÉ ÇßíÏ åÇíÏÇíÞÉ áÇÇäì ãÔ åÇÞÏÑ ÇÎÏ ÚáíÉ ÛíÑ ÈÚÏ ÇáÇßáíá ßãÇä ÔÝÊ ÈÞÇ íÇ ÌÏæÇ ÇäÇ ãÚÞÏÉ ÇÒÇì åæ ßãÇä ÈíÒÚá ãäì ÚÔÇä ãÔ Èßáã ãÚÇÉ ÈÑæãÇäÓíÉ Ýì ÇáÊáíÝæä ÈÓ ÇäÇ ßÏÉ ÇÚãá ÇíÉ áæ ÇÊÎØÈäÇ æÒÚá ãäì ÈÓÈÈ Çäì ÌÏ Ýì ÊÕÑÝÇÊì æÇÊÞ ÇÒÇì ÇäÉ ãÔ åÇíÊÛíÑ ÈÚÏ ÇáÌæÇÒ áÇáÇÇäì ÇÚÑÝ äÇÓ ßÊíÑ ÇÊÚíÑæÇ ÈÚÏ ÇáÌæÇÒ æÇáãÓÍíä ÈÞÇ ÚäÏåã ãÔÇßá ÇÓÑíÉ ßÊíÑ ÏÉ ÍÊì ãÔ ÈíßãáæÇ ÓäÉ ÈÚÏ ÇáÌæÇÒ æíÈÞæÇ ÚÇæÒíä íäÝÕáæÇ
ÈäÊß ãÑãÑ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ãÔ ØÇíÞÇå íÇÌÏæ....ÇÚãá Çíå¿

ÇäÇ ÝÊÇå ÚãÑì 24 Óäå ÇäÇ ÇÎÊì ãÊÞÏãáåÇ ÔÇÈ ÈÓ áäÇ ãÔ ØÇíÞÇå æáÇ ÞÈáå ãäå Çì ßáãå æßãÇä ÈÚÇãáåÇ ÞÏãäÇ æÍÔ æíÔÎØ ÝíåÇ ÇÚãá Çíå
nrmo


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

æ ÇÍÈÈÊå Çæ åßÐÇ ÊæåãÊ æ ÇÚØíÊå äÝÓí

ÓáÇã íÇ ÌÏæ,ÚãÑí 38 Óäå ,ãÊÒæÌå æ ÚäÏí 3 ÇØÝÇá,Úáí ÏÑÌå ÚÇáíå ãä ÇáÌãÇá æ ÇáËÞÇÝå æ ÇÔÛá ãäÕÈ ãÍÊÑã, ÒæÌí ÇäÓÇä ÑÇÆÚ æ íÍÈäí ÌÏÇ, ÈÏÃÊ ÇáãÔßáå ãä 4 ÓäæÇÊ, ÚäÏãÇ ãÇá ÞáÈí áÇäÓÇä ÇÎÑ æ ÇÍÈÈÊå Çæ åßÐÇ ÊæåãÊ æ ÇÚØíÊå äÝÓí Çæ ÏÚäí ÇÞæáåÇ ßãÇ åí (ÒäíÊ)æÊßÑÑÊ ÇáÚáÇÞå æ ÍÏË Íãá æ ÇÌåÖÊ äÝÓí ßá Ðáß æ ÒæÌí áÇ íÚáã ÔÆ ÍÇæáÊ ãÑÇÊ Çä ÇÊæÞÝ áã ÇÓÊØÚ áÇäå ßÇä Ýí ãÍíØ ÇáÚãá ÝÞÑÑÊ Çä ÇÓÇÝÑ ÎÇÑÌ ãÕÑ ÍÊí ÇÊÛáÈ Úáí äÝÓí æ ÈÚÏÊ áßä ÑÌÚÊ Ýí ÇáÇÌÇÒå ÇáÓäæíå æ ÇÎØÆÊ ãÑå ÇÎÑí æ áßäí ÚÏÊ æ ÕáíÊ æ ØáÈÊ ãä Çááå Çä íÓÇÚÏäí æ íÎáÕäí ÇáãÔßáå ÇáÇä Çä ÇáÈáÏ ÇáÊí ÇÚãá ÝíåÇ áÇ íæÌÏ ÈåÇ ßäÇÆÓ æ ÇÍÊÇÌ Çä ÇÚÊÑÝ ÍÊí ÇÊäÇæá áä ÇÞÏÑ Çä ÇÚÊÑÝ ÚäÏ ÇÈ ÇÚÊÑÇÝí Ýí ãÏíäÊí áÇäå íÚÑÝäí æ ÇäÇ áÏí ÇÝßÇÑ Úä ÇÈ ÇáÚÊÑÇÝ ãä ÞÈá åá íÞÈá Çááå ÊæÈÊí ÇáÇä åá íÚÇÞÈäí Úáí ãÇ ÝÚáÊ ßíÝ ÇÚÊÑÝ æ áãä ÇÐåÈ ÇÑÌæ ãÓÇÚÏÊí áã ÇßÊÈ ÑÞã åÇÊÝ áÇäí ÎÇÑÌ ãÕÑ ÇÑÌæ áåÊãÇã æ ÇáÑ
ÇáÓÇãÑíå


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

áíå ãÇÝíÔ ãæÇÞÚ ãÓíÍíÉ ááÒæÇÌ¿

ÃåáÇ íÇ ÌÏæ ßÑãÔÉ
ßá ÓäÉ æÇäÊ ØíÈ
ÚäÏì ÓÄÇá íÇ ÌÏæ áíå ãÇÝíÔ ãæÇÞÚ ãÓíÍíÉ ááÒæÇÌ Çááì Úä ØÑíÞåÇ íÞÏÑ ÇáæÇÍÏ ÓæÇÁ ÇáÔÇÈ Çæ ÇáÔÇÈÉ ÇáÊÚÑÝ Úáì ÇáÂÎÑ ÎÇÕÉ ÇÐÇ ßäÇ Ýì ÈáÏ ÇáãÓíÍíÉ ÝíåÇ ÇÞáíÉ
ÃÑÌæ ÇáÑÏ Úáì íÇ ÌÏæ ãÚ ÇáÚáã Çä åäÇß ãæÇÞÚ ÛíÑ ãÓíÍíÉ æÝÚáÇ íÊã ÇáÒæÇÌ æíßæä ÇáÊÚÇÑÝ ÇÓÇÓå ãä ãæÇÞÚ ÒæÇÌ


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

æÚäÏ ÇÑÊÈÇØäÇ Íßì áí Úä ãÇÖíå

ÇäÇ ÝÊÇå ÚãÑí 20 Óäå ãÎØæÈå áÔÎÕ ÇÍÈå ÌÏÇ æåæ ÇíÖÇ ãä ÍæÇáí Óäå æäÕÝ æÊØæÑÊ ÚáÇÞÊäÇ ÌÏÇ áÇä æÕáÊ Çáí ÇáÒäÇ áßä ãÚ ÇáÇÍÊÝÇÙ ÈÈßÇÑÊí æÈÚÏ Ðáß æÈÎäÇ ÇäÝÓäÇ ÌÏÇ æÐåÈäÇ ááÇÚÊÑÇÝ æÇÚÊÑÝäÇ æÊäÇæáäÇ æÇáÇä ÚÇÏ Çáí ÇáÇáÍÇÍ ÚáíÇ ÈÐáß ãÑÉ ÇÎÑì æáßäí ÎíÑÊå ãÇ Èíäí æÇáãæÖæÚ Ïå ãÚ ÇáÚáã ÇääÇ ÓæÝ äÊÒæÌ ÈÚÏ 6 ÇÔåÑ.ÝÇäÇ ÇÍÈå ÌÏÇ æáÇ ÇÑíÏ Çä ÇÎÓÑå. Ýåæ ßÇä íÝÚá åÐå ÇáÇÔíÇÁ ÞÈá ÊÚÇÑÝäÇ æÚäÏ ÇÑÊÈÇØäÇ Íßì áí Úä ãÇÖíå ææÚÏäí Çäå ÓæÝ áÇ íÝÚá ãÑå ÇÎÑì åÐå ÇáÇÔíÇÁ . ÝãÇÐÇ ÇÝÚá ßí ÇÍÇÝÙ Úáì ÚÝÊäÇ äÍä ÇáÇËäíä¿ ÇÑÌæ ÇáÑÏ ÇáÓÑíÚ íÇ ÌÏæ æÑÈäÇ íÚæÖß
D-N


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ãÇÊ ÒæÌ ÕÏíÞÊí ÇáãÞÑÈÉ æÇáÇä Çåá ÒæÌåÇ íÏÚæäåÇ ááÒæÇÌ ÈÇÎíå

áÞÏ ãÇÊ ÒæÌ ÕÏíÞÊí ÇáãÞÑÈÉ æÇáÇä Çåá ÒæÌåÇ íÏÚæäåÇ ááÒæÇÌ ÈÇÎíå æ ãÓÇÚÏÉ áåÇ ÑæíÊ áåÇ ÓÈÈ æÝÇÉ íæÍäÇ ÇáãÚãÏÇä æ ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí ÚÇÑÖ Úáíå ...åá åÐå ÚÇÏÉ ÕÍíÍÉ æåá åÐÇ íÚÊÈÑ ÒäÇ (ÇÑÌæß ãÚ ÐßÑ ÇáÇíÇÊ æ ÇáÞÕÕ)¿
ãÇÑì


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

åá äÍä ãÎíÑíä Çã ãÓíÑíä¿

ÌÏæ áÞÏ ÇÑÓáÊ Çáß ÚÏÉ ÑÓÇÆá áäÝÓ ÇáãæÖæÚ åæ åá äÍä ãÎíÑíä Çä ãÓíÑíä æáã ÊÑÏ Úáì ÓÄÇá Ýåá ÓÄÇáí áÇ ÓãÍ Çááå Ýíå ÇÓÇÁÉ ÍÊì áÇ ÇßÑÑå æÇä áã íßä Ýíå Çí ÔíÆ áãÇÐÇ áã ÊÑÏ Úáì ÓÄÇáí æÔßÑÇ æÓÃßÑÑ áß ÇáÓÄÇá ááãÑÉ ÇáËÇáËÉ æÔßÑÇ ÌÏæ ÇäÇ ÈÏí ÇÚÑÝ åá äÍä ãÓíÑíä Çæ ãÎíÑíä ÇÐÇ ßäÇ ãÓíÑíä ÝãÚäÇ åÐÇ Çä Çááå åæ ÇáÐí ßÇÊÈ áäÇ ÍíÇÊäÇ æäÍä ÈÓ ãäÝÐåÇ ÍÓÈ ãÇ åæ ßÇÊÈ Çí ÍÓÈ ãÔíÆÊÉ ØíÈ ãÇ ÐÇá ãÓíÑíä áíå ÍäÊÍÇÓÈ ÈÇáÏíäæäÉ æåæ ßÇÊÈáäÇ ØÑíÞäÇ ãÔ äÍä íáí ãäÎÊÇÑå æáíå ÍíÍÇÓÈäÇ Úáì Ôí åæ ÍÏÏáäÇ íÇå ¿¿¿¿¿¿¿ æÇÐÇ ßäÇ ãÎíÑíä áíå ãÇ ãäÍÕá Úá ÇáÇÔíÇ íáí ÈÏäÇ íÇåÇ æÝí ßÊíÑ ÇæÞÇÊ ãäßæä ÚÇíÒíä ÇáÍÇÌÉ Ïí æÝÌÃÉ Çááå ãÇ ÈíÑÏáäÇ íÇåÇ ãÚ ÇäåÇ ããßä Êßæä ÎíÑ áíäÇ ÇÐÇ ßäÇ äÍä ãÎíÑíä ÝãÚäÇå áÇÒã äÍä äÎÊÇÑ æÇÐÇ áÇ ÓãÍ Çááå ßÇä ÇÎÊíÇÑäÇ ÎØà ÍäÊÍÇÓÈ ÈÇáÏíäæäÉ áÇääÇ ÈÐáß äßæä äÍä ÇÎÊÑäÇ åÐÇ ÇáØÑíÞ ¿¿¿¿¿¿¿ ÇÑÌæß ÌÏæ ÇäÇ ÚÇíÒÉ ÇáÌæÇÈ áÇäí ãÔ ÚÇÑÝÉ ÇäÇ Ôæ ÇáÑÈ ÈíãÔíäí Çæ ÇäÇÇáí Úã ÇÎÊÇÑ ÑÛã Çääí áÍÏ ÇáÇä ÇÚÊÈÑ Çä áã ÇÍÕá Úáì Çí ÔíÆ ÇÑíÏå ÇäÇ ÇÑÖì ÈÇä íßæä ÇáÑÈ åæ Çáí ÈíãÔíäí ØíÈ áíå ÈÚÏ ßÏå ÈÏæ íÍÇÓÈäí ÈäÊÙÇÑ ÌæÇÈß ÌÏæ ÇÑÌæß
ÝíÝì


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÇÝÚá ßá Ôì íÛÖÈ Çááå

ÇäÇ ÔÇÈ ÌÇãÚì ßÇäÊ Ýì ÈÏÇíÉ ÍíÇÊì ÇÚíÔ ãÚ Çááå Çã ÇáÇä ÊÊÑß ßá Ôì æ ÇÕÈÍÊ ÔÎÕ ÊÇ äì ÇÝÚá ßá Ôì íÛÖÈ Çááå ãä ÚÇÏÇÊ ÔÇÈíå  ØÑíÞå ÛÑÈíå æÓÌÇíÑ æÇÔíÇÁ ÇÎÑì ãÚ ÇáÚáã Çääì ÎÏã æÔãÇÔ æÍÝÙ ÇáÍÇä ßÊíÑ ÍæáÊ Çäì ÇÚÊÑÝ æÇÊäÇæá ßíÊÑ æÑÛã Ðáß æáÇ ßÇäì ÝÇÚáÊ Ôì ÇáÓæÇá ÇÒÇì ÇÚÊÑÝ  ÇÒÇì ÇÊæÈ ÇÒÇì ÇÊäÊÇæá ÈáÓÊÍÞÇÞ æÇäÇ ÚíÔ ÍíÇÊì Ýì ÍÒä ÔÏíÏ     
            ÌÏæ ÚÇæÒß ÊÓÇÚÏäì æÈÓÑÚå


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÞÈá ÇÓÈæÚ æÇÍÏ ãä ãæÚÏ ÒÝÇÝäÇ ÊæÝí ÎØÈíÈí

ßíÝÇß ÌÏæ ÇäÔÇÁááå Êßæä ÇáÕÍÉ ÊãÇã ÇäÇ ÇÑÓáÊß ÓÄÇáí áßäí áã ÇÓãÚ ÇáÑÏ
ÌÏæ ÇäÇ ãä ÝÊÑÉ 6 ÓäæÇÊ ÇÍÈÈÊ ÔÎÕ áãÏÉ ÓäÊíä æÇÊÝÞäÇ Úáì ÇáÒæÇÌ æÝÚáÇ ÞãäÇ ÈÊÍÏíÏ æÞÊ ÇáÒæÇÌ ÈÚÏ ÊÖÍíÇÊ ßËíÑÉ ÞÏãäÇåÇ æÑÛã ÞÈæáäÇ ÈÇä äÊÒæÌ Úáì ÞÏ ÇáÍÇá æÈíÊ ÇÌÇÑ ØãÚÇ ÈßÑä Çááå ÇáÐí áÇ íäÓì ÇÍÏ æáßä ÇáÐí ÍÏË åæ ÞÈá ÇÓÈæÚ æÇÍÏ ãä ãæÚÏ ÒÝÇÝäÇ ÊæÝí ÎØÈíÈí ÇáÐí ÇÍÈ ÈÍÇÏË ÓíÑ ÞÈá ÇÓÈæÚ æÇÍÏ æÇäÇ áÇ ÇÚÊÑÖ Úáì ãÔíÆÉ Çááå áÇäí ÇÚÑÝ ÊãÇãÇ Çä ßá ÔíÆ íÝÚáå ÇáÑÈ áå ÍßãÉ Ýí Ðáß áßäí áÍÏ ÇáÇä æÈÚÏ 6 ÓäæÇÊ áã ÇÚÑÝ ÈÚÏ ãÇ åí ÇáÍßãÉ ãä Ðáß

ÇÑÌæß áæ ßÇä áÏíß ÇáÌæÇÈ Çä ÊÓÇÚÏäí æÇáÔíÆ ÇáÇÎÑ åæ Çäí ÈÚÏ Ðáß ÇÛáÞÊ ÞáÈí äåÇÆíÇ ßá ÝÊÑÉ Çá6 ÓäæÇÊ æáã ÇÓãÍ áÇÍÏ ÈÏÎæá ÞáÈí áßí áÇ ÇÊÚÐÈ ãä ÌÏíÏ æáßä ÇáÐí ÍÏË ÇáÊÞíÊ ÈÔÇÈ ÝæÌÆÊ ÈÃä áÏíå ÞÕÉ ÞÑíÈÉ ÌÏÇ ãä ÞÕÊí áÇäå ÇíÖÇ ÇÍÈ ÝÊÇÉ ãÏÉ 4 ÓäæÇÊ æäÕÝ æßÇä ÇáÚÇÆÏ ÈÒæÇÌåã åí æÇáÏÊåÇ áÇäå ÔÇÈ ãíÓæÑ ÇáÍÇá æåí ÝÊÇÉ ÛäíÉ ÝßÇä ÇáÇåá åã ÇáÚÇÆÞ æÑÛã åÐÇ ÏÇÝÚæ Úä ÍÈåã ãÏÉ 4 ÓäæÇÊ æÚäÏãÇ ÈÏÁÊ ÇáÇãæÑ ÊäÍá ÊæÝíÊ ÇáÝÊÇÉ ÈãÑÖ ÎíÈË ÇÕÇÈåÇ æÈÚÏ Ðáß ÇáÊÞíÊ Èå ÝÔÚÑÊ ÈÃáãÉ æÔÚÑ ÈÃáãí æÊÚÇØÝäÇ ßËíÑÇ æÇÊÝÞäÇ Úáì ÇáÎØæÈÉ æÊã Ðáß æÈÚÏ ÓäÉ ÊÞÑíÈÇ ÇäÝÕáÇ ÈÓÈÈ ÇáÚÇÆÞ ÇáãÇÏí áÇäå ÊÑß Úãáå æÇÕÈÍ ÛíÑ ÞÇÏÑ æÞÇá Çäå áÇ íÑÏ ÇäÇ íÙáãäí áßäí ãÇ ÐáÊ ÇÍÈå æÇÊãäÇå ÔÑíß áí

æáÇ ÔíÆ ãÓÊÍíá ÚäÏ Çááå Çä ÇáÑÈ áã íÓãÚ ÏÚÇÆí ÇáãÑÉ ÇáÇæáì áßäí ÇÊãäì Çä íÓãÚäí åÐå ÇáãÑÉ ÈÝÖá ÕáÇÊß áí æáÑÇÍÉ ÈÇáí ÌÏæ ÇÑÌæß ÝÞØ ÇÑíÏ ãÚÑÝÉ áãÇÐÇ æÖÚäí ÇáÑÈ ÈåÊíä ÇáÊÌÑÈÊäí áÇäí áÍÏ ÇáÇä áÇ ÇÚÑÝ ÇáÓÈÈ Õáí áÇÌáí ÑÈãÇ ÇäÇ ÇäÓÇäÉ ÎÇØÆÉ áÐáß ÇáÑÈ áÇ íÓÊÌÈ áí Õáí áÇÌáí Çä íåÏÆ ÇáÑÈ ãä ÍÇáÊí æÔßÑÇ
ÝíÝì


<< ÅÞÑà ÇáãÒíÏ

ÏÎæá ÃÚÖÇÁ ãÓíÍì

Username

Password

Click here to register.

ÃÎì ÇáÍÈíÈ ÃäÊ ÛíÑ ãÔÊÑß Ýì ãÓíÍì ÏæÊ ßæã ¡áßì ÊÊãßä ãä ÇáäÔÑ Úáì ãæÞÚ ãÓíÍì ÅÖÛØ åäÇ ÅÔÊÑß ÇáÂä

ßíÝ ÊÓÇÚÏ Ýì ÎÏãÉ ãÓíÍì ÏæÊ ßæã¿

Users Online People Online:
Total of Users Online Total: 593

 
ÅÊÕá ÈãæÞÚ ãÓíÍì | ãä äÍä | ÓíÇÓÉ ãæÞÚ ãÓíÍì
Copyright © 2008 Masi7i.com. All rights reserved.
Site Designed By Egygo.net, Managed by M3webz.com forWeb Design Egypt